Promesy na przebudowę dróg dla Gminy Grębów

W 2018 roku Gmina Grębów otrzymała trzy promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pierwsza z nich obejmuje dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Grębów – Piasek Nr 100215R dz. nr ewid. 5558/122 w km 0+770+1+210”. Wysokość dotacji wyniosła 109 667,00 zł, natomiast całość kosztów realizacji tego zadania to 137 084,91 zł. Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych została podpisana a zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień 2018 roku.

Dofinansowaniem w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych objęte zostało także zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Zabrnie – Podgórze 100238R dz. nr ewid. 381/10 w km 0+000-0+700”. Dotacja ta udzielona zostanie w kwocie 148 997,00 zł. Umowa z wykonawcą na realizację tego zadania została zawarta na kwotę 186 246,85 zł, natomiast termin realizacji przewidziany jest na październik 2018 roku.

Gmina Grębów otrzymała dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi Grębów – oś. Palędzie dz. nr ewid. 8368 w km 0+000-0+315”. Przewidziana wysokość dotacji wynosi 90 000 zł. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację tego zadania.