Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona Ministerstwa Ochrony Środowiska o gospodarce odpadami

Wywóz nieczystości płynnych (szambo) z gospodarstw domowych z terenu Gminy Grębów rezalizowany jest przez następujące firmy - (kliknij tutaj)

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  lub przydomowych oczyszczalni ścieków - (kliknij tutaj)

Prawne ABC:

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw- pobierz

Uchwały Rady Gminy dotyczace Nowego Systemu Gospodarki Odpadami

1) UCHWAŁA NR XXI.180.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów- pobierz

2) UCHWAŁA NR XXI.181.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

3) UCHWAŁA NR XXI.182.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy.- pobierz

4) UCHWAŁA NR XXI.183.2012 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli  nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów- pobierz

5) UCHWAŁA NR VII.54.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - pobierz

6) UCHWAŁA NR VII.55.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów - pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów - pobierz

7) UCHWAŁA NR IX.71.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

8) UCHWAŁA NR IX.72.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości - pobierz

9) UCHWAŁA NR IX.73.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów - pobierz

10) UCHWAŁA NR IX.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów- pobierz

11) UCHWAŁA NR X.96.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów  - pobierz

12) UCHWAŁA NR XXII.155.2016 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 29 września 2016r. sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grębów - pobierz

13) UCHWAŁA NR  XXXIV.239.2017 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X.90.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów – pobierz

14) UCHWAŁA NR  II.8.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

15) UCHWAŁA NR  III.16.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów – pobierz

16) UCHWAŁA NR  III.17.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

17) UCHWAŁA NR  IV.24.2019 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

Wzór deklaracji - pobierz

Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 1 lutego 2016r. podmiotem odbierającycm odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Grębów jest Firma SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Spółka Jawna Zakład Utylizacji Odpadów, 27-600 Sandomierz ul. Portowa 24.

Z tą Firmą podpiszemy 3-letnią umowę, która będzie realizowana w okresie od 1 lutego 2016 do 31 grudnia 2018r.

Do pobrania:

1/ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych (styczeń - grudzień 2017) - pobierz
2/ Kalendarz odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych miejscowości:
a) Grębów - pobierz
b) Nowy Grębów, Zapolednik, Krawce, Wydrza - pobierz
c) Poręby Furmańskie, Zabrnie, Jamnica - pobierz
d) Żupawa, Stale - pobierz

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 17.00 do 15.00
Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów, ul. Złota 12
Dostarczanie odpadów do PSZOK zożna zgłaszać pod nr. tel. 15 8479747 w godz od 7.00 do 15.00

Informacja dotycząca Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulalnych (PSZOK) - pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2014 -pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2015 - pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na styczeń 2016 - pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2017 - pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2018 - pobierz

Harmonogram odpadów komunalnych na rok 2019 - pobierz

Konkurs na ekologiczną zabawkę - przejdż do artykułu

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd Gminy Grębów udostępnia na stronie internetowej informacje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
f)  adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Grębów:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

SanTa-EKO

Sp. z o.o.

ul. Holownicza 1,

27-600 Sandomierz

Zużyte opony, folia odpadowa,

15 644 68 12

2.

Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych

W Stalowej Woli

ul. COP 38
37-450  Stalowa Wola

Zużyte opony, folia odpadowa,

 15 810-93-30

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2018 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2018 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2017 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2017 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2016 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2016 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2015:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2015 rok - pobierz

Ad.a) Podmiotem odbierającycm odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Jasińskiego 19 39-400 Tarnobrzeg (Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu ul. Strefowa 8), MZK Stalowa Wola Sp. z o.o.  37-450 Stalowa Wola (Zakład Mechaniczno-Biologiczny Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. COP 25, Składowisko Odpadów innych niż Niebezpieczne i Obojętne ul. Komunalna 1), PGKiM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 37-600 Sandomierz, WTÓRSTEEL Sp. z o.o 37-450 Stalowa Wola ul. Grabskiego 12, TKM Recycling Polska 58-100 Świdnicka ul. Kanonierska 11/3, Trans-Południe Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Podgrodzie 8b, SanTa-EKO Tadeusz Zych Izabela Rutowska sp.j. 27-600 Sandomierz ul. Holownicza 1

Ad.c) Osiągnięte w 2015 roku przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 48,87%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 34,26%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbióki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387, czynny w godz. 7 00 do 15 00, tel. 15 811 26 65

Przeterminowane leki odbierane są również w aptekach działających na terenie gminy:
1) "APTEKA IZABELA" MARCIN ŁOPATKA, 39-410 Grębów 394
2) Apteka Rodzinna s.c. Szewc Dominik, Pisiakowska Monika, 39-410 Grębów 401A

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK-u (GZK w Grębowie, 39-410 Grębów 387)

2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Grębów wg ustalonego harmonogramu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2014:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2014 rok - pobierz

Ad.a) Podmiotem odbierającycm odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Strefowa 8 (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK)

Ad.c) Osiągnięte w 2014 roku przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 13,34%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,60%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbióki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387, czynny w godz. 7 00 do 15 00, tel. 15 811 26 65

Przeterminowane leki  odbierane są w aptekach działających na terenie gminy:
1) "APTEKA IZABELA" MARCIN ŁOPATKA, 39-410 Grębów 394
2) Apteka Rodzinna s.c. Szewc Dominik, Pisiakowska Monika, 39-410 Grębów 401A

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK-u (GZK w Grębowie, 39-410 Grębów 387)

2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Grębów wg ustalonego harmonogramu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2013:

 1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku oraz Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie "Sigiełki"ZGK Sp. z o.o. 37-418 Krzeszów ul. Biłgorajska 16

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 66,96% 

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

4. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2013 rok - pobierz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2012:

1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 34,2 %

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Eko System Boroń Sp.j. 32-015 Kłaj, Łęczkowice 114