Odnawialne źródła energii w Gminie Grębów

Wniosek złożony przez Gminę Grębów w partnerstwie z innymi gminami został wybrany do dofinansowania. "Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski" to projekt polegający na zakupie i montażu z dofinansowaniem 70% paneli fotowoltaicznych montowanych na budynkach mieszkalnych, do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby własne mieszkańców. W przypadku braku możliwości na zamontowanie na budynku mieszkalnym panele mogą zostać zamontowane na sąsiednim budynku lub na gruncie. Poza instalacją fotowoltaiczną będą również montowane kotły na biomasę do centralnego ogrzewania i powietrzne pompy ciepła z zasobnikami wodnymi. Koszt po stronie mieszkańca będzie wynosił 30% kwoty netto i cały podatek VAT od kwoty indywidualnie wybranej instalacji. Szacunkowe koszty instalacji brutto po stronie wnioskodawcy zostały przedstawione w załączniku poniżej. 

W dniu 5 września 2018r w Urzędzie Gminy w Niwiskach, przedstawiciele 7 gmin podpisali umowę z firmą ML System z Zaczernia, która wygrała przetarg i zajmie się montażem instalacji fotowoltaicznych. Zgodnie z otrzymanymi informacjami od przedstawiciela firmy montaż będzie prowadzony od marca do maja 2019 roku. W sprawie podpisywania aneksów do umów będziemy się z kontaktować z mieszkańcami indywidualnie w lutym 2019 roku.

Podpisana jest również umowa na montaż powietrznych pomp ciepła- realizacja w Gminie Grębów – luty 2019 roku.

Szczegóły dotyczące przetargu, jak również dane techniczne instalacji znajdują się na stronie Gminy Niwiska: http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=2&cid=70&id=527.

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie, pokój 18, tel: 15851-37-64, 15851-37-65

Gmina Grębów informuje, że termin realizacji zadania pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” został przedłużony o trzy miesiące tj. do 31.08.2019r. Przedłużenie terminu nastąpiło w drodze podpisania Aneksu nr 1 z dnia 31.05.2019r. do Umowy z dnia 05.09.2018r., pomiędzy Gminą Niwiska (reprezentującą wszystkie gminy na podstawie umowy partnerskiej i stosownych pełnomocnictw) a Konsorcjum Firm: ML SYSTEM S.A 36-062 Zaczernie 190G i ML SYSTEM+ Sp. z .o.o. 36-062 Zaczernie 190G.

Termin realizacji uległ opóźnieniu w związku z brakiem pełnej listy lokalizacji, w których zamontowane mają zostać instalacje fotowoltaiczne w ramach w/w projektu. Brak pełnej ostatecznej listy spowodowany był dużą liczbą rezygnacji mieszkańców z udziału w projekcie oraz koniecznością zawarcia umowy z Beneficjentami, których wnioski kwalifikowały się  jako rezerwowe. Skutkiem tego konieczna była ponowna weryfikacja listy Beneficjentów w momencie gdy zgodnie z umową projekt powinien być już w realizacji. Opóźnienie uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie parametrów instalacji, a co za tym idzie zamówienie odpowiednich materiałów.

Gmina Grębów informuje również, że w niedalekim czasie do wszystkich Beneficjentów projektu zostaną wysłane pisma informacyjne a także wezwania do podpisania Aneksu nr 2 w związku ze zmianą terminu.

Ponadto zawiadamiamy, że odbiory zamontowanych już instalacji będą miały miejsce od
24 czerwca 2019 roku.