"Wiejska szkoła - duże szanse"

 

logo_pokl

„Wiejska szkoła – duże szanse”

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie przystąpił do realizacji projektu pn. „Wiejska szkoła – duże szanse”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 199 497,22 zł, w tym: dofinansowanie 175 423,22 zł, wkład własny 24 074,00 zł.

Projekt realizowany w okresie od 2 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014r.

Projekt adresowany jest do 140 uczniów i uczennic klas I-III gimnazjum, którzy poprzez udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu wyrównają swoje szanse edukacyjne oraz poszerzą swoją wiedzę w zakresie kompetencji kluczowych.

 

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne z: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz języków obcych (angielski i niemiecki).

Gimnazjaliści będą również uczestniczyć w zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu następujących przedmiotów: z języka angielskiego „Polacy nie gęsi i angielski znają”, z języka niemieckiego „Z niemieckim na Ty”, z biologii „Z biologią odkrywamy naturę”, z fizyki „Fizyka przez różowe okulary”, z geografii „Geografia – cały świat w naszych rękach”, z chemii „Niezwykły świat chemii” oraz z matematyki „Matematyka na co dzień”.

Uczniowie i uczennice zostaną objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będą mogli również skorzystać z porad utworzonego w ramach projektu Szkolnego Ośrodka Kariery.

Projekt przewiduje organizację wyjazdów edukacyjnych dla uczniów zakwalifikowanych do projektu stanowiących formę motywującą uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.

Dla nauczycieli zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu.

W ramach projektu Gimnazjum w Grębowie zostanie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

Pobierz:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Deklaracja uczestnictwa

Formularz uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ulotka rekrutacyjna - pobierz

Plakat - pobierz

 

Katarzyna Bednarczyk – Asystent Koordynatora Projektu

logo_pokl

Zajęcia rozpoczęte !!!!

Z dniem 21 października 2013r. w Gimnazjum z Grębowie rozpoczęto realizację zajęć w ramach projektu pt. „Wiejska szkoła – duże szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gimnazjaliści (70K i 70M) zakwalifikowani do udziału w projekcie korzystają ze wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz zajęć dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.
Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, na które uczęszcza 70 uczniów (31K i 39M)  jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zminimalizowanie trudności w nauce poprzez organizację zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz języków obcych (angielski i niemiecki).
W zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych bierze udział 70 gimnazjalistów (39K i 31M), którzy poprzez  aktywny udział w zajęciach poszerzają swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego i niemieckiego, biologii, fizyki, geografii, chemii oraz z matematyki.
Łącznie na zajęcia zorganizowane w ramach projektu uczęszcza 140 uczniów (70K i 70M).

Harmonogram zajęć - pobierz

131128

 

122123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć dotycząca projektu  - zapraszamy

 

logo_pokl

Szkolenie nauczycieli z zakresu ICT i wykorzystania tablicy multimedialnej w nauczaniu

W listopadzie 2013r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu w Zespole Szkół Ogólnokształćących odbyło się 8- godzinne szkolenie 25 (20K i 5M) nauczycieli z zakresu stosowania ICT i wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu. Podczas szkolenia nauczyciele zaznajomili się z obsługą zakupionego w ramach projektu sprzętu multimedialnego, a trener prowadzący zajęcia udzielił im cennych wskazówek i porad dotyczących jego wykorzystania podczas prowadzonych lekcji. Szkolenie w całości sfinansowane zostało ze środków EFS w ramach projektu pn. "Wiejska szkoła - duże szanse".

logo_pokl

Wyjazd edukacyjny gimnazjalistów do Centrum Nauki Kopernik

W dniu 21.12.2013r. 45 uczniów i uczennic (29K i 16M) zakwalifikowanych do projektu "Wiejska szkoła - duże szanse" wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gminazjalistów bardzo zaineteresowały oglądane wystawy i przeprowadzane doświadczenia. W programie wyjazdu znalazło się również zwiedzanie Starego Miasta oraz wizyta w Planetarium. Uczestnicy wyjazdu mieli  zapewnionych m.in. 4 opiekunów, transport, bilety do zwiedzanych obiektów, usługę restauracyjną w postaci obiadu. Wyjazd edukacyjny do Warszawy stanowił formę motywującą uczniów do aktywnego udziału w zajęciach przewidzianych w projekcie.

Kategoria projektu: