Perspektywa 2014 - 2020

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie

30 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grębów a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła.

Projekty współfinansowane ze środków UE

logo_fundusze_europejskie_2016

„Przebudowa infrastruktury Przedszkola w Grębowie”

Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, jest zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym z terenu gminy Grębów poprawy warunków kształcenia się, dostępności do placówek oświatowych i podniesienie jakości systemu edukacji.

Podstawowe elementy inwestycji to przebudowa pomieszczeń: sal, korytarza i sanitariatów, wymiana grzejników c.o. i oświetlenia, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż zewnętrznej platformy dla niepełnosprawnych. W zakres robót budowalnych wchodzi również zagospodarowanie terenu wokół budynku: przebudowa placu zabaw, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego oraz utwardzenie terenu.

W efekcie podniesiony zostanie standard bazy przedszkolnej w gminie Grębów.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 044 833,25 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 688 459,79 zł.

Realizację zadania planuje się w 2017 roku.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra

 

logo_fundusze_europejskie_2016

„Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”

Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnoszkolnej w zakresie umiejętności kluczowych w Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku i w Zespole Szkół w Stalach.

Projekt zakresem obejmuje dwie placówki oświatowe, tj. Zespół Szkól w Stalach i Filialną Szkołę Podstawową w Zapoledniku. W ramach zadania obie placówki zostaną doposażone w sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych. W Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku zakupione zostaną stoliki pod komputer wraz z krzesełkami dla uczniów klas I-III. Przebudowane zostaną również obiekty sportowe, tj. boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, skocznia w dal przy Zespole Szkół w Stalach oraz boisko wielofunkcyjne w Zapoledniku.

Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, poprawę jakości kształcenia, wzrost atrakcyjności oferty zadań pozalekcyjnych oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnobrzeskim.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 726 267,13 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 998 854,57 zł.

Realizację zadania planuje się w 2017 roku.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra