GOK - Informacje ogólne

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych
z terenu gminy Grębów
- (kliknij tutaj)

Informacje ogólne
Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na podstawie art. 3 ust. 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. System gospodarki odpadami jest obowiązkowy, wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grębów zostali nim objęci. Z kolei właściciele nieruchomości niezamieszkałych oddają odpady komunalne na dotychczasowych zasadach przedsiębiorcom odbierającym odpady, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy.

Odbiorca Odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Na terenie Gminy Grębów od dnia 1 stycznia 2024 roku usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy świadczy firma
EMIR-EKO Sp. z o.o., ul. Górna 20/121, 25-415 Kielce, www.emir-eko.pl, Biuro obsługi klienta:
15 821 35 96, E-mail: biuro@emir-eko.pl

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2024 - pobierz

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) prowadzony jest samodzielnie przez gminę i znajduje się na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziórku. PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.00. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone i dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Grębów.

Punkt PSZOK jest obsługiwany przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów, ul. Złota 12.
Dostarczanie odpadów do PSZOK można zgłaszać pod nr. tel. 15 8479747 w godz. od 7.30 do 15.00

Informacja dotycząca Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulalnych (PSZOK) - pobierz
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd Gminy Grębów udostępnia na stronie internetowej informacje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
f)  adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2023 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2023 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2022 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2022 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2021 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2021 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2020 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2020 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2019 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2019 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2018 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2018 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2017 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2017 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2016 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2016 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2015:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2015 rok - pobierz
INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2014:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2014 rok - pobierz

Ad.a) Podmiotem odbierającycm odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Strefowa 8 (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK)

Ad.c) Osiągnięte w 2014 roku przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 13,34%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,60%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbióki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387, czynny w godz. 7 00 do 15 00, tel. 15 811 26 65

Przeterminowane leki  odbierane są w aptekach działających na terenie gminy:
1) "APTEKA IZABELA" MARCIN ŁOPATKA, 39-410 Grębów 394
2) Apteka Rodzinna s.c. Szewc Dominik, Pisiakowska Monika, 39-410 Grębów 401A

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK-u (GZK w Grębowie, 39-410 Grębów 387)

2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Grębów wg ustalonego harmonogramu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2013:

 1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku oraz Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie "Sigiełki"ZGK Sp. z o.o. 37-418 Krzeszów ul. Biłgorajska 16

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 66,96% 

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

4. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2013 rok - pobierz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2012:

1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 34,2 %

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Eko System Boroń Sp.j. 32-015 Kłaj, Łęczkowice 114