GOK - Informacje ogólne

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych z terenu gminy Grębów - (kliknij tutaj)

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 1 stycznia 2022 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Grębów jest SanTa-EKO Sp. z o.o., ul. Holownicza 1, Sandomierz, tel. 15 823 69 41, 15 644 68 12

Do pobrania: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń - grudzień 2022 - pobierz

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) prowadzony jest samodzielnie przez gminę i znajduje się na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziórku. PSZOK czynny jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.00. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone i dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Gminy Grębów.

Punkt PSZOK jest obsługiwany przez Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów, ul. Złota 12.
Dostarczanie odpadów do PSZOK można zgłaszać pod nr. tel. 15 8479747 w godz. od 7.30 do 15.00

Informacja dotycząca Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komulalnych (PSZOK) - pobierz
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399), Urząd Gminy Grębów udostępnia na stronie internetowej informacje o:
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
f)  adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2022 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2022 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2021 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2021 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2020 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2020 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2019 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2019 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2018 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2018 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2017 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2017 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2016 - pobierz

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2016 rok - pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2015:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2015 rok - pobierz
INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2014:

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2014 rok - pobierz

Ad.a) Podmiotem odbierającycm odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

Ad.b) Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych: A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Strefowa 8 (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych - RIPOK)

Ad.c) Osiągnięte w 2014 roku przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - 13,34%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28,60%

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

Ad.d) Punkt Selektywnej Zbióki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Operatorem PSZOK jest Gminny Zakład Komunalny w Grębowie, 39-410 Grębów 387, czynny w godz. 7 00 do 15 00, tel. 15 811 26 65

Przeterminowane leki  odbierane są w aptekach działających na terenie gminy:
1) "APTEKA IZABELA" MARCIN ŁOPATKA, 39-410 Grębów 394
2) Apteka Rodzinna s.c. Szewc Dominik, Pisiakowska Monika, 39-410 Grębów 401A

Ad.e) Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych:

1) Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do PSZOK-u (GZK w Grębowie, 39-410 Grębów 387)

2) Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Grębów wg ustalonego harmonogramu.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2013:

 1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku oraz Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie "Sigiełki"ZGK Sp. z o.o. 37-418 Krzeszów ul. Biłgorajska 16

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 66,96% 

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. Komunalna 1

4. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów za 2013 rok - pobierz

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - dane za rok 2012:

1. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grębów: Składowisko Odpadów Komunalnych w Jeziórku

2. Osiągnięte przez Gminę Grębów poziomy recyklingu,przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 34,2 %

3. Podmioty odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych: Eko System Boroń Sp.j. 32-015 Kłaj, Łęczkowice 114