Uchwały - Prawne ABC

Prawne ABC:

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw- pobierz

Uchwały Rady Gminy dotyczace Nowego Systemu Gospodarki Odpadami

1) UCHWAŁA NR XXI.180.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów- pobierz

2) UCHWAŁA NR XXI.181.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

3) UCHWAŁA NR XXI.182.2012 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy.- pobierz

4) UCHWAŁA NR XXI.183.2012 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli  nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów- pobierz

5) UCHWAŁA NR VII.54.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - pobierz

6) UCHWAŁA NR VII.55.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów - pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów - pobierz

7) UCHWAŁA NR IX.71.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

8) UCHWAŁA NR IX.72.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości - pobierz

9) UCHWAŁA NR IX.73.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 października 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów - pobierz

10) UCHWAŁA NR IX.90.2015 RADY GMINY GRĘBÓW  z 23 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów- pobierz

11) UCHWAŁA NR X.96.2015 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów  - pobierz

12) UCHWAŁA NR XXII.155.2016 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 29 września 2016r. sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grębów - pobierz

13) UCHWAŁA NR  XXXIV.239.2017 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr X.90.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Grębów – pobierz

14) UCHWAŁA NR  II.8.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

15) UCHWAŁA NR  III.16.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów – pobierz

16) UCHWAŁA NR  III.17.2018 RADY GMINY GRĘBÓW  z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX.71.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz

17) UCHWAŁA NR  IV.24.2019 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności - pobierz

18) UCHWAŁA NR  XV95.2019 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów - pobierz

19) UCHWAŁA NR XV.96.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów - pobierz