Uchwały - Prawne ABC

Prawne ABC:

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pobierz

Obowiązujące Uchwały Rady Gminy dotyczące Systemu Gospodarki Odpadami

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Grębów obowiązują następujące uchwały podjęte przez Radę Gminy Grębów:

1) UCHWAŁA NR XIII.85.2019 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

2) UCHWAŁA NR XV.96.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów - pobierz

3) UCHWAŁA NR XVI.97.2020 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV.96.2019 Rady Gminy Grębów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Grębów - pobierz

4) UCHWAŁA NR XX.120.2020 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierz

5) UCHWAŁA NR XX.121.2020 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów - pobierz

6) UCHWAŁA NR XXVII.163.2020  RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów - pobierz

7) UCHWAŁA NR LXIX.393.2023 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grębów pobierz

8) UCHWAŁA NR LXIX.391.2023 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębów" pobierz

9) UCHWAŁA NR LXIX.392.2023 RADY GMINY GRĘBÓW z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych pobierz