Projekty 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, edycja 2021 r.

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, edycja 2021 r.

Źródło finansowania:

W dniu 22.10.2021 r. podpisano Umowę dotacji nr WiJ.531.1.62.2021 pomiędzy Podkarpackim Kuratorem Oświaty działającym w imieniu Wojewody Podkarpackiego a Gminą Grębów.

Laboratoria Przyszłości


Program jest finansowany z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w postaci środków finansowych, dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży lub publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.