Perspektywa 2007 - 2013

Projekty POKL perspektywa 2007-2013

Realizacja projektów na lata 2007-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Gmina Grębów i jej jednostki podległe - pobierz

 

Numer umowy/aneksu/ decyzji Tytuł projektu Program Operacyjny Wartość ogółem Dofinansowanie Nazwa beneficjenta Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji Opis projektu Galeria
POKL.07.01.01-18-041/09-04 Czas na aktywność w Gminie Grębów Program Operacyjny Kapitał Ludzki 353 024,93 314 474,93 Gmina Grębów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie 1.01.2009 31.12.2014 W trakcie realizacji - celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Od początku realizacji w projekcie wzięło udział 35 osób – 32 kobiety i 3 mężczyzn. Uczestnicy ukończyli trening kompetencji społecznych wraz z doradztwem zawodowym oraz wsparcie psychologiczne. Podniesiono ich kwalifikacje i umiejętności przez szkolenia zawodowe: kucharz małej gastronomii, opiekun osób starszych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych + podstawy obsługi komputera, florystyka, wizaż z elementami manicure, monter wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, kierowca wózków jezdniowych. W 2013 r. wprowadzono odbycie stażu po ukończeniu kursu zawodowego, który ma na celu przekonać uczestnika, że możliwe jest wyjście z domu i że warto odważyć się i spróbować poszukać zatrudnienia. Uczestnik pobiera stypendium za każdy przepracowany miesiąc.
Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku. Zachęcamy do udziału osoby bezrobotne i jednocześnie korzystające z pomocy GOPS. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a beneficjenci są dodatkowo objęci wsparciem finansowym.
Galeria POKL\Czas na aktywność w Gminie Grębów
POKL.09.01.01-18-077/12-01 Przedszkole Marzeń Program Operacyjny Kapitał Ludzki 450 058,93 382 550,09 Gmina Grębów 1.08.2012 31.08.2013 Projekt zrealizowany - utowrzono Przedszkole w Stalach z 2 oddziałami dla 50 dzieci w wieku 3-5 lat, które wyposażono w meble, wykładziny, stoliki, krzesła i inne nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną, laptop, programy multimedialne. Dzieci korzystały bezpłatnie z wyżywienia, zajęć z obowiązkową podstawą programową oraz dodatkowych zajęć: j. angielskiego, muzyczno rytmicznych, logopedycznych. Nauczyciele oraz pracownicy obsługi przedszkola opłacani byli ze środków unijnych. W ramach projektu zorganizowany był Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka oraz wyjazd edukacyjny do Muzeum Dobranocek i na spektakl w Teatrze Maska w Rzeszowie. Galeria POKL\Przedszkole Marzeń
POKL.09.01.02-18-214/11-01 Dziecko To Skarb - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Grębów Program Operacyjny Kapitał Ludzki 202 114,24 202 114,24 Gmina Grębów 1.10.2011 31.12.2012 Projekt zrealizowany - celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Cel ten został osiągnięty poprzez:
- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,
- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,
- podniesienie jakości udzielanej pomocy rodzicom dzieci uczących się w wymienionych szkołach oraz zintensyfikowanie zaangażowania rodziców w życie szkoły.
W projekcie wzięło udział 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Grębów, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy komputerowe oraz sprzęt multimedialny. M.in. SP Zapolednik: tablica interaktywna, projektor multimedialny, 2 laptopy, SP Zabrnie: tablica interaktywna, ZSPiP i SP Żupawa: zestawy mebli szkolnych.
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 211 uczniów z klas I-III (97K i 144M), którzy uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych jak również w zajęciach rozwijających zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno- przyrodniczych, uczniowie uczęszczali także na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. W wyniku realizacji zajęć zostały osiągnięte zamierzone cele i wskaźniki projektu.
Galeria POKL\Dziecko To Skarb
POKL.09.01.02-18-294/11-00 Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości Program Operacyjny Kapitał Ludzki 211 740,00 186 331,20 Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wydrzy 2.04.2012 30.06.2013 Projekt zrealizowany - w ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkoły poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych oraz sprzętu multimedialnego, w tym: tablicy interaktywnej, 2 laptopów, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy suchościeralnej, aparatu fotograficznego oraz projektora multimedialnego, co podniosło jakość kształcenia i zwiększyło atrakcyjność prowadzonych zajęć. Uczestnicy projektu zwiedzili sanktuarium na Świętym Krzyżu i Jaskinię Raj w Górach Świętokrzyskich , Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, oraz byli na dwudniowym wyjeździe w Zakopanym. Wszyscy nauczyciele zespołu zostali przeszkoleni z obsługi tablicy interakrywnej, a uczniowie zrealizowali zajęcia:
dydaktyczno-wyrównawcze: z języka angielskiego, matematyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych: z języka angielskiego „Z angielskim przez świat”, informatyki „Z komputerem na ty”, przyrody „Przyroda w doświadczeniach”, matematyki „Matematyka na wesoło” i technik dekoracyjnych. Na zajęcia uczęszczało 41 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej.
Galeria POKL\Uczeń wiejskiej szkoły w obiektywie swoich potrzeb i możliwości
POKL.09.01.02-18-325/12-00 Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia Program Operacyjny Kapitał Ludzki 192 911,23 168 581,39 Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie/Partner Gmina Grębów 1.02.2013 31.01.2015 Trwa realizacja projektu – prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań
w zakresie następujących przedmiotów: humanistycznych, językowych
i matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze umożliwią uczniom wyrównanie poziomu wiedzy w stosunku do różnych ośrodków edukacyjnych oraz podniesienie swoich zdolności w zakresie ICT. Uczniowie, którzy skorzystają z zajęć rozwojowych otrzymają wsparcie w procesie rozwijania zdolności i pasji oraz posiądą umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami teleinformatycznymi. Nauczyciele zostaną przeszkoleni z obsługi wdrożonych narzędzi i oprogramowania informatycznego, umożliwiającego prowadzenie nowoczesnych zajęć lekcyjnych opartych o program nauczania.
W ramach projektu szkoła została doposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny m.in.: 2 tablice multimedialne, 2 projektory, 2 laptopy oraz 6 tabletów, kursy
e-learningowe, programy diagnostyczne, e-Portfolio, system zarzadzania zajęciami pozalekcyjnymi wraz z ocena pracowniczą.
Technologie Cyfrowe
POKL.09.01.02-18-362/12-00 Wiejska szkoła - duże szanse Program Operacyjny Kapitał Ludzki 199 497,22 175 423,22 Gmina Grębów - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 2.07.2013 30.06.2014 Trwa realizacja - projekt adresowany był do 140 uczniów i uczennic klas I-III gimnazjum, którzy poprzez udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu wyrównają swoje szanse edukacyjne oraz poszerzą swoją wiedzę w zakresie kompetencji kluczowych.
Trwa realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych z: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii oraz języków obcych (angielski i niemiecki). Gimnazjaliści uczestniczą również w zajęciach dodatkowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu następujących przedmiotów: z języka angielskiego „Polacy nie gęsi i angielski znają”, z języka niemieckiego „Z niemieckim na Ty”,
z biologii „Z biologią odkrywamy naturę”, z fizyki „Fizyka przez różowe okulary”,
z geografii „Geografia – cały świat w naszych rękach”, z chemii „Niezwykły świat chemii” oraz z matematyki „Matematyka na co dzień”. Także są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, oraz skorzystają z porad utworzonego w ramach projektu Szkolnego Ośrodka Kariery. Projekt przewiduje wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauk Kopernik, Kraków-Wieliczka oraz w Góry Świętokrzyskie. Nauczyciele zostaną przeszkoleni
z zakresu obsługi i wykorzystania tablicy interaktywnej w nauczaniu
Wiejska szkoła - duże szanse
POKL.09.01.02-18-366/12-01 Z wiedzą za pan brat Program Operacyjny Kapitał Ludzki 333 567,53 283 532,40 Gmina Grębów 1.09.2013 30.06.2015 W trakcie realizacji - odbywają się zajęcia rozwijające z matematyki, przyrody, j. polskiego, j. angielskiego, z zakresu ICT, warsztaty teatralne oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki i j. polskiego. Uczniowie otrzymają wsparcie z zakresu terapii pedagogicznej, a nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi tablic multimedialnych, obsługi komputera, posługiwania się programami do obróbki tekstu, prezentacji. Szkoły zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w ramach projektu zakupiono m.in. tablice multimedialną, 2 projektory multimedialne, 2 multimedialne programy edukacyjne, 2 laptopy z oprogramowaniem, 2 rozwijane ekrany; Galeria POKL\Z wiedzą za pan brat
POKL.09.05.00-18-159/11-00 Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem Program Operacyjny Kapitał Ludzki 50 000,00 50 000,00 Gmina Grębów/Publiczne Przedszkole w Grębowie 1.02.2012 31.12.2012 Projekt zrealizowany - był skierowany do 50 dzieci w wieku 3,4 –lat oraz 50 rodziców i 2 nauczycieli i jego celem był wzrost poziomu wiedzy ogólnej i umiejętności czytania u dzieci oraz wzrost wiedzy rodziców z zakresu procesu wychowawczego. Zajęcia dla dzieci realizowane były w oparciu o autorski program nauki czytania i rozwoju intelektualnego dla dzieci w wieku przedszkolnym „Mały odkrywca". W ramach projektu doposażono baze dydaktyczną w laptop, ekran projekcyjny i rzutnik multimedialny. Galeria POKL\Dzieci, nauczyciele i rodzice z Grębowa razem
POKL.09.05.00-18-160/11-00 Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30 028,00 30 028,00 Gmina Grębów/Publiczne Przedszkole w Grębowie 1.02.2012 30.06.2012 Projekt zrealizowany- obejmował 26 spotkań dla dzieci, dwa razy w tygodniu po 45 min. Wsparciem objętych było 60 dzieci 5 i 6 – letnich oraz 60 rodziców i 2 nauczycieli. Realizowany na zajęciach program bazował na: nauce czytania w oparciu o zasady czytania globalnego, eksperymentach (fizyczne
i chemiczne) obrazujących podstawowe zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie, procesach socjalizacyjnych, integracyjnych. Były warsztaty dla rodziców (2 spotkania po
2 godz. w miesiącu). Podczas warsztatów, rodzice poznawali nowe metody wychowawcze z zakresu psychologii wychowania dzieci. Zapoznali się z nowoczesnymi technikami uczenia się, sposobem wspierania dzieci w utrwalaniu zdobytych wiadomości
i umiejętności. Szkolenia dla nauczycieli w formie warsztatowej obejmowało metodologie pracy z programem, zasady czytania globalnego, sposoby przeprowadzania eksperymentów naukowych. W ramach projektu doposażono baze dydaktyczną w laptop i 2 mikroskopy multimedialne.
Galeria POKL\Razem na rzecz lepszej edukacji w Grębowie
POKL.09.02.02-18-196/12-00 Nasza przyszłość w naszych własnych rękach Program Operacyjny Kapitał Ludzki 168 534,00 168 534,00 Gmina Grębów 1.09.2013 30.11.2014 W trakcie realizacji - skierowany jest do osób w wieku 25-64 lat, zamieszkujących na terenie Gminy Grębów, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje w zakresie języka angielskiego oraz obsługi komputera, w tym programów biurowych.
W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:
1) szkolenia z zakresu języka angielskiego zakończone egzaminem TELC (poziom A)
i otrzymaniem certyfikatu po zaliczeniu egzaminu dla 48 osób podzielonych na 4 grupy szkoleniowe, po 180 godzin na grupę. Zajęcia wspomagane będą komponentem e- learningowym.
2) szkolenia z zakresu technik komputerowych ICT umożliwiające nabycie umiejętności z zakresu 4 obszarów tematycznych i przygotowującym do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych na poziomie ECDL Start, skierowane dla 20 osób podzielonych na 2 grupy zajęciowe, po 120 godzin na grupę.
Nasza przyszłość w naszych własnych rękach
POKL.09.02.02-18-032/13-00 Wiedza to dopiero poczatek Program Operacyjny Kapitał Ludzki 309 706,28 270 114,08 Gmina Grębów - Zespół Szkół w Stalach 1.10.2013 30.06.2014 W trakcie realizacji - wsparciem zostaną objęci uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI oraz gimnazjum klas I-III – ok. 94 uczniów oraz kadra pedagogiczna 12 nauczycieli w okresie od 01.09.2013r. do 30.06.2014r.
W ramach projektu uczniowie skorzystają z zajęć wyrównawczych z matematyki, fizyki, j. angielskiego oraz zajęć rozwijających z j. polskiego, matematyki, przyrody, informatyki, chemii, także zajęcia doradztwa zawodowego , technik koncentracji.
Zaplanowano wyjazd na warsztatowe zajęcia dla uczniów objętych projektem oraz zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, także szkolenie dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
W ramach projektu m.in. została doposażona baza dydaktyczna w innowacyjne pomoce dydaktyczne np. 2 tablice interaktywne, 2 laptopy, 2 projektory, 2 mikroskopy i odtwarzacze cd oraz programy multimedialne do tablic interaktywnych.
Wiedza to dopiero początek
OGÓŁEM 2 501 182,36 2 231 683,55          

Wiedza to dopiero początek

 

Dnia 01.09. 2013 r.  Gmina Grębów/Zespół Szkół w Stalach przystąpiła  do realizacji projektu  pn. „Wiedza to dopiero początek”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Z wiedzą za pan brat

Z dniem 01.09.2013r. Gmina Grębów przystąpiła  do realizacji  projektu pn. „ Z wiedzą za pan brat”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedszkole Marzeń

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci w Gminie Grębów poprzez utworzenie Publicznego Przedszkola w Stalach oraz wyposażenie go w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Dziecko To Skarb

Z dniem 01.10.2011 r. rozpoczyna się w Gminie Grębów realizacja projektu pt „ Dziecko To Skarb - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkól podstawowych Gminy Grębów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".