Przedszkole Marzeń

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pn. „Przedszkole Marzeń" realizowanym w Przedszkolu w Stalach- pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE- pobierz

DEKLARACJA UCZESTNICTWA UCZNIA W PROJEKCIE - pobierz

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH- pobierz

Z dniem 01.08.2012 r. rozpoczęła się w Gminie Grębów realizacja projektu pt. „Przedszkole Marzeń" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej".

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci w Gminie Grębów poprzez utworzenie Publicznego Przedszkola w Stalach oraz wyposażenie go w niezbędne pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość Projektu wynosi 450 058,93 zł w tym dofinansowanie: 382 550,09 zł, wkład własny: 67 508,84 zł.

W sierpniu 2012 r. na podstawie opracowanego regulaminu oraz zgodnie z zasadami równości szans została przeprowadzona rekrutacja dzieci do przedszkola. Na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców przyjętych zostało 50 dzieci - 26 dziewcząt i 24 chłopców. Projekt unijny spotkał się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem rodziców, szczególnie matek czynnie poszukujących zatrudnienia, którym bezpłatny pobyt ich dzieci w przedszkolu umożliwia podjęcie pracy i rozwijanie umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przygotowane zostały dwie sale do zajęć i jedna sala do zabawy. Przedszkole posiada oddzielną łazienkę, szatnię oraz pomieszczenie do rozdzielania drugiego śniadania i podwieczorka. Na potrzeby utworzonego przedszkola zakupiono wyposażenie: meble (krzesła, regały, stoły, kanapy), dekoracje, makatki, wieszaki, ławeczki i półki do szatni, tablice korkowe, wykładziny, kosze, pojemniki, naczynia.

Od 3 września odbywają się zajęcia z dziećmi w dwóch grupach po 25 osób w każdej.

Dzieci biorąc udział w projekcie mają szansę na wszechstronny rozwój w grupie przedszkolnej poprzez udział w codziennych nieodpłatnych zajęciach. Wszyscy korzystają z bezpłatnego wyżywienia.

W ramach projektu przedszkole zostanie wyposażone w sprzęt multimedialny: tablicę interaktywną, laptop, projektor multimedialny oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, m.in. programy do nauki języka angielskiego, sprzęt do gimnastyki, zajęć muzyczno-rytmicznych i logopedycznych. Ten nowoczesny sprzęt ułatwi prowadzenie zajęć, uatrakcyjni miejsce przebywania maluchów i będzie sprzyjał realizacji podstawy programowej. Ponadto będą odbywały się bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, muzyczno-rytmiczne oraz logopedyczne.

Biorąc udział w zajęciach z języka angielskiego dzieci nauczą się piosenek, rymowanek i wierszyków w języku angielskim, a dzieci pięcioletnie będą uczyć się czytać.

Głównym celem zajęć muzyczno-rytmicznych będzie rozwijanie słuchu i pamięci oraz poczucia rytmu. Dzieci nauczą się śpiewać, tańczyć oraz gry na instrumentach. Zdobyte umiejętności zaprezentują na uroczystościach okolicznościowych.

W zajęciach logopedycznych wezmą udział dzieci, u których podczas badań logopeda zdiagnozuje wadę wymowy. Zajęcia logopedyczne mają na celu doskonalenie aparatu mowy, w taki sposób by uzyskać u dziecka prawidłową artykulację wszystkich głosek oraz umiejętność łączenia i wymawiania ich w wyrazach.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2012 r. Realizacja projektu potrwa do 31.08.2013 r.

Pod koniec listopada 2012 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, sprzętu multimedialnego i szafy biurowej oraz na prowadzenie zajęć z języka angielskiego, zajęć muzyczno-rytmicznych oraz logopedycznych.

W grudniu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, zgodnie z założeniami projektu, zakupiono pomoce, sprzęt i materiały oraz wybrano Wykonawcę do prowadzenia zajęć dodatkowych.

Zofia Janeczko - asystent koordynatora projektu

Kategoria projektu: