Wiedza to dopiero początek

logo_z_wiedza_zapan

Dnia 01.09. 2013 r.  Gmina Grębów/Zespół Szkół w Stalach przystąpiła  do realizacji projektu  pn. „Wiedza to dopiero początek”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt skierowany jest do dwóch szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół tj: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Stalach.
Całkowita wartość projektu wynosi 309 706,28 zł,
wkład własny 39 592,20 zł.
w tym: dofinansowanie 270 114,08 zł,

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć Projekt przewiduje wyposażenie szkół  w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny oraz uczniów w przybory  i podręczniki z każdego rodzaju zajęć.
Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności uczniów klas IV-VI  Szkoły Podstawowej oraz uczniów Gimnazjum ale również wzrost świadomości rodziców w zakresie przydatności edukacji i zdobywania umiejętności wykraczających poza obowiązkowy, minimalny zakres programów szkolnych.

Zadania podejmowane w projekcie:

Blok wsparcia ucznia zdolnego. Wzrost wiedzy o min. 30% u min. 80 % uczniów  z zakresu poszczególnych przedmiotów objętych zajęciami rozwijającymi:

Szkoła Podstawowa: matematyka, przyroda,  j. angielski
Gimnazjum: j. polski, matematyka, informatyka, chemia,
j. angielski zakończony egzaminem zewnętrznym TELC, zajęcia z zakresu technik informatycznych TIK zakończone egzaminami zewnętrznymi w ramach ECDL- Start

Wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce. Wzrost wiedzy z przedmiotów  dotychczas sprawiających uczniom problemy u min. 80% uczestników zajęć oraz  zdiagnozowanie tematycznych obszarów problemowych, przezwyciężenie  problemów, uzupełnienie wiedzy w stosunku do wymagań programu, aktywizacja uczestników w celu zwiększenia motywacji do nauki.

Szkoła Podstawowa: matematyka, j. angielski
Gimnazjum: matematyka, j. angielski, fizyka

Zajęcia doradcze i pozostałe działania. Wzrost umiejętności koncentracji na zadaniu  u 80% uczestników zajęć z tego zakresu oraz określenie predyspozycji i ścieżki  rozwoju  edukacyjno-zawodowego 100% uczniów objętych wsparciem.

Szkoła Podstawowa: realizacja zajęć technik koncentracji na zadaniu
Gimnazjum: realizacja zajęć technik koncentracji na zadaniu, indywidualne zajęcia doradztwa zawodowo-edukacyjnego, opracowanie IPD

Podniesienie kompetencji TIK nauczycieli. Poprawa jakości nauczania w szkołach poprzez wzrost umiejętności wykorzystania TIK (Technologii Informacyjnych  i Komunikacyjnych) do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z użyciem nowoczesnych pomocy dydaktycznych np. tablice interaktywne, multimedia, u 100% nauczycieli objętych wsparciem.

Sekretarz szkolny
Bożena Łakoma

 

Kategoria projektu: