Władze

Wójt Gminy Grębów Kazimierz Skóra
tel.15-811-27-15
fax.15 811-28-05
e-mail: wojt@grebow.com.pl

 

Najważniejsze zadania Wójta Gminy Grębów:

1. Reprezentowanie gminy na zewnątrz.
2. Wykonywanie funkcji kierownika Urzędu Gminy.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
4. Realizacja uchwał Rady Gminy.
5. Wykonywanie budżetu gminy.
6. Gospodarowanie mieniem komunalnym.
7. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
8. Kształtowanie sieci szkół i przedszkoli.
9. Podejmowanie działań w przypadku stanu klęski żywiołowej.

Zastępca Wójta Gminy Robert Pędziwiatr

tel.15 811 28 25
fax.15 811-28- 05
e-mail: z-ca_wojta@grebow.com.pl 

 Zakres obowiązków :

1. Nadzorowanie merytorycznych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w zakresie :
- utrzymania czystości i porządku w gminie oraz urządzeń sanitarnych,
- zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz, oświetlenie uliczne,
- utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego,
- nadzór nad właściwym utrzymaniem dróg, chodników przez odpowiednich zarządców,
- ochrona środowiska i przyrody,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie cmentarzy wojennych,
- eksploatacja i remonty budynków mieszkalnych i użytkowych oraz obiektów administracyjnych,
- utrzymania targowiska,
- utrzymania zieleni i zadrzewień,
- eksploatacja i utrzymanie urządzeń komunalnych użyteczności publicznej
- promocja gminy

2. Nadzór na realizacją prowadzonych przetargów na zadania inwestycyjne i remontowe.
3. Nadzór nad działalności Gminnego Zakładu Komunalnego .
4. Nadzór nad działalnością Gminnego Centrum Kultury.
5. Nadzór nad działalnością Ludowych Zespołów Sportowych.
6. Współdziałanie w pozyskiwaniu pomocowych środków unijnych .
7. Koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne
8. Inne czynności przekazane przez Wójta Gminy wynikające z bieżących potrzeb gminy

Kategoria menu głównego: