Perspektywa 2014 - 2020

„Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”

 

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów” mająca na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Grębów poprzez budowę 8 obiektów siłowni zewnętrznych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 8 siłowni zewnętrznych.

Wartość projektu: 486 465,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 227 674,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)”

                                  

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)” mająca na celu poprawę istniejącej infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 2,979 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu: 1 291 936,88 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 668 341,00 zł

„Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski”

 

Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z  odnawialnych źródeł energii, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. W ramach projektu zostanie zakupione i zamontowane 890 instalacji fotowoltaicznych, 30 kotłów na biomasę i 83 powietrzne pompy ciepła.

Zakres Gminy Grębów obejmuje zakup i montaż 154 instalacji fotowoltaicznych, 2 kotłów na biomasę i 6 powietrznych pomp ciepła.

W efekcie zmniejszy się emisja szkodliwych substancji i poprawi się jakość powietrza w regionie. Wartość ogółem projektu wynosi: 15 799 534,40 zł

Dofinansowanie 9 999 310,95 zł

Wartość ogółem projektu w zakresie Gminy Grębów wynosi: 2 462 713,63 zł

Dofinansowanie w zakresie Gminy Grębów 1 555 240,84 zł

Termin realizacji: maj 2019 roku.

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”

Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Grębów, podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na terenach gmin wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie

30 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grębów a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła.