Perspektywa 2014 - 2020

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”- Cyfrowa Gmina

Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu komputerowego, sieciowego do Urzędu Gminy oraz Serwerowni , dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie i urządzenia dot. cyberbezpieczeństwa (oprogramowanie antywirusowe, serwer backup itp.), przeprowadzony zostanie cykl szkoleń w zakresie zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa dla Urzędu Gminy Grębów. Realizacja grantu przyczyni się do usprawnienia pracy pracownikom Urzędu i obsługi obywateli, zwiększenia bezpieczeństwa pod względem cyberbezpieczeństwa oraz do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

W ramach projektu zakupiono 47 laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Zdalna Szkoła+


Gmina Grębów w dniu 20 maja 2020r. znalazła się na liście jst, których wnioski zostały pozytywnie ocenione na dofinansowanie zakupu laptopów w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła+
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów”

 

Operacja pn. „Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Grębów” mająca na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej Gminy Grębów poprzez budowę 8 obiektów siłowni zewnętrznych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 8 siłowni zewnętrznych.

Wartość projektu: 486 465,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 227 674,00 zł

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)”

                                  

Operacja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grębów (Sokół)” mająca na celu poprawę istniejącej infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji dla miejscowości Grębów (Sokół), Gmina Grębów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: powstanie 2,979 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu: 1 291 936,88 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 668 341,00 zł

„Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów i Sędziszów Małopolski”

 

Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z  odnawialnych źródeł energii, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. W ramach projektu zostanie zakupione i zamontowane 890 instalacji fotowoltaicznych, 30 kotłów na biomasę i 83 powietrzne pompy ciepła.

Zakres Gminy Grębów obejmuje zakup i montaż 154 instalacji fotowoltaicznych, 2 kotłów na biomasę i 6 powietrznych pomp ciepła.

W efekcie zmniejszy się emisja szkodliwych substancji i poprawi się jakość powietrza w regionie. Wartość ogółem projektu wynosi: 15 799 534,40 zł

Dofinansowanie 9 999 310,95 zł

Wartość ogółem projektu w zakresie Gminy Grębów wynosi: 2 462 713,63 zł

Dofinansowanie w zakresie Gminy Grębów 1 555 240,84 zł

Termin realizacji: maj 2019 roku.

 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”

Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Grębów, podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na terenach gmin wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie

30 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grębów a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła.