Perspektywa 2014 - 2020

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”

Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Grębów, podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na terenach gmin wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie

30 listopada 2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grębów a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, czyli Województwem Podkarpackim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła.