„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grębów”

Celem projektu jest poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Grębów, podniesienie poziomu aktywności gospodarczej poprzez uzupełnienie, modernizację i kompleksowe zintegrowanie systemów infrastruktury technicznej oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych zdegradowanych obszarów poprzemysłowych na terenach gmin wchodzących w skład Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W wyniku realizacji zadania zostanie wykonane ponad 36 km sieci kanalizacyjnej oraz 24 przepompownie ścieków, w tym:

Zabrnie – 18 km sieci kanalizacji sanitarnej i 11 przepompowni

Poręby Furmańskie  - 9 km sieci kanalizacji sanitarnej i 6 przepompowni

Nowy Grębów, Zapolednik – 9 km sieci kanalizacji sanitarnej i 7 przepompowni

 

Wartość projektu ogółem wynosi 14 574 260,20 zł, w tym dofinansowanie 7 772 898,66 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020, „konkurs dedykowany MOF”.

 

Kategoria projektu: