„Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”

Celem projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest stworzenie lepszych warunków edukacji ogólnoszkolnej w zakresie umiejętności kluczowych w Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku i w Zespole Szkół w Stalach.

Projekt zakresem obejmuje dwie placówki oświatowe, tj. Zespół Szkól w Stalach i Filialną Szkołę Podstawową w Zapoledniku. W ramach zadania obie placówki zostaną doposażone w sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznych i przyrodniczych. W Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku zakupione zostaną stoliki pod komputer wraz z krzesełkami dla uczniów klas I-III. Przebudowane zostaną również obiekty sportowe, tj. boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, skocznia w dal przy Zespole Szkół w Stalach oraz boisko wielofunkcyjne w Zapoledniku.

Realizacja projektu pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, poprawę jakości kształcenia, wzrost atrakcyjności oferty zadań pozalekcyjnych oraz promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Tarnobrzeskim.

Wartość ogółem projektu wynosi 1 726 267,13 zł, zaś wartość dofinansowania stanowi 998 854,57 zł.

Realizację zadania planuje się w 2017 roku.

Wójt Gminy Grębów
Kazimierz Skóra

 

Kategoria projektu: