„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

                                                Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID19

Nr umowy o powierzenie grantu:

2640/2022 z dnia 22.04.2022 r.

Źródło finansowania

Oś priorytetowa V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”

Działanie 5.1. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Opis projektu

W ramach projektu zakupiono 47 laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną. Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i internetu. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o powierzenie grantu

  • Kwota dofinansowania: 145 700,00 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 145 700,00 PLN

Informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

 

Kategoria projektu: