Opieka Medyczna

 

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grębowie
ul. Spacerowa 11
39-410 Grębów
tel. 015 811-27-29

 

 

Zakład ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń następujących usług medycznych:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- kompetencje lekarza
- kompetencje pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
- kompetencje położnej środowiskowo-rodzinnej
- kompetencje pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

2. Ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.

3. Stomatologii.

4. Ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej - Poradnia K.

Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń w GSPZOZ w Grębowie są osoby, które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez lekarza POZ. Na dzień dzisiejszy niezależnie od miejsca zamieszkania z usług lekarzy POZ korzysta około  8 519 podopiecznych, położnej 4518 podopiecznych, pielęgniarki środowiskowej 8 880 podopiecznych, pielęgniarki szkolnej 1374 podopiecznych.

Uprawnionymi do korzystania z opieki pielęgniarskiej są osoby, które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką przez pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną. Zatrudnione są 4 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne po kursie kwalifikacyjnym dla pielęgniarek. Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna pracująca w podstawowej opiece zdrowotnej wypełnia funkcje pielęgniarskie wobec rodziny i jej członków, społeczności lokalnej, w środowisku ich zamieszkania, w sytuacji zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

Położna środowiskowo-rodzinna sprawuje opiekę nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i nad dzieckiem. Z uwagi na specyfikę miejsca świadczenia usług położna środowiskowa obejmuje działania z zakresu :
- promocja zdrowia
- profilaktyka chorób
- świadczenia pielęgnacyjne
- świadczenia lecznicze
- świadczenia diagnostyczne

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad ciężarną, położnicą i noworodkiem.

W Podstawowej Opiece Zdrowotnej pracuje również pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania, wypełniająca funkcje pielęgniarskie wobec ucznia w środowisku nauczania i wychowania, jego rodzin i społeczności lokalnej. Realizuje funkcje: wychowawczą, profilaktyczną, promowania zdrowia, diagnostyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, edukacyjną w stosunku do dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkół i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Sprawowana jest opieka nad uczniami szkół Gminy Grębów i nad SOSW w Grębowie. Praca pielęgniarki szkolnej polega na ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym, rodzicami, dyrektorem szkoły i nauczycielami.

Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna realizowana jest przez Poradnię K, w której zatrudnionych jest 2 lekarzy specjalistów i 1 położna. Poradnia K czynna jest 3 razy w tygodniu. Poradnia K zobowiązana jest do wykonywania badań laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej i innych badań oraz procedur medycznych zapewniających kompleksowe świadczenia zdrowotne. Osobami uprawnionymi do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych są osoby ubezpieczone w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ.

GSPZOZ ma podpisaną umowę na świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Świadczenia stomatologiczne udzielane są w 1 gabinecie stomatologicznym. Pozostałe dwa gabinety zostały wyłączone z e struktury  GSPZOZ i świadczą usługi sla mieszkańców gminy mając podpisane umowy z NFZ. Praca jest tak zorganizowana, że ubezpieczeni mają możliwość korzystania ze świadczeń w godzinach dopołudniowych i popołudniowych. Świadczenia udzielane są bez skierowania na podstawie dokumentu stwierdzającego fakt objęcia ubezpieczeniem przez NFZ. Świadczenia stomatologiczne standardowe są refundowane przez NFZ w Rzeszowie.

Przy współudziale firm farmaceutycznych były prowadzone następujące akcje profilaktyczne:
- badanie poziomu cholesterolu, wczesne wykrywanie choroby nadciśnieniowej,
- akcja pulmonologiczna wraz z wykonywaniem każdemu pacjentowi badania spirometrycznego,
- akcja kardiologiczna, badanie EKG każdego pacjenta i ocena przez kardiologów,
- konsultacja oraz badanie w kierunku przewlekłej niewydolności żylnej

W ramach współpracy z Przychodnią Specjalistyczną i Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Tarnobrzegu propagujemy akcje w grupach wiekowych :
- profilaktyka raka piersi u kobiet, łącznie z mammografią w rocznikach 1934 - 1953,
- profilaktyka raka szyjki macicy w rocznikach 1944 - 1963,
- profilaktyka raka gruczołu krokowego u mężczyzn w rocznikach 1934 - 1953.

Obecnie Kierownikiem Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grębowie jest lek. med. Tadeusz Zych

Dane kontaktowe:
Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grębowie
ul. Spacerowa 11
39-410 Grębów
Telefon: 15 811 27 29, 604 155 325

Rejestracja do Poradni K

  • wtorek od godziny 12.30
  • czwartek od godziny 10.30

Rehabilitacja lecznicza
Telefon: 15 811 27 14, 501 321 073

  •  poniedziałek – piątek 7.30 – 15.05

GSPZOZ Filia w Stalach: Poradnia Lekarza Rodzinnego
Stale ul. Tarnobrzeska 5
39-400 Tarnobrzeg

Telefon: 15 300 04 12