Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Grębów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Grębów.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników w formie PDF i WORD,EXEL, PowerPoint  nie są dostępne cyfrowo,
  • publikowane zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Kopała, email: promocja@grebow.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 811 28 70. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urzędu Gminy Grębowie mieści się przy ul. Rynek 1, 39-410 Grębów.

Wejście do budynku Urzędu Gminy w Grębowie znajduje się od ul. Rynek. Przed drzwiami głównymi znajdują się schody, których nawierzchnia pokryta jest wycieraczkami antypoślizgowymi, obustronnie zamocowano poręcz. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony.
Na parkingu naprzeciwko budynku wydzielone i oznakowane jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek dwukondygnacyjny. Posiada szerokie klatki schodowe i ogólnodostępne korytarze. W budynku nie ma windy. Na każdej z kondygnacji budynku znajdują się łazienki, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących

Po wejściu do budynku znajdują się Biuro Obsługi Klienta, gdzie wyznaczony pracownik może doprowadzić Klienta do miejsca docelowego. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego, który obsłuży interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego i psa przewodnika. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W Urzędzie Gminy Grębów nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Strona internetowa Urzędu Gminy w Grębowie na bieżąco będzie dostosowywana do wymagań prawnych tak, aby zwiększyć dostępność zasobów internetowych dla osób niepełnosprawnych

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.