Z wiedzą za pan brat

 

Z dniem 01.09.2013r. Gmina Grębów przystąpiła  do realizacji  projektu pn. „ Z wiedzą za pan brat”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt obejmuje dwie szkoły podstawowe  na terenie Gminy Grębów- Szkołę Podstawową w Zabrniu i Szkołę Podstawową w Żupawie.

Całkowita wartość projektu wynosi 333 567,53 zł,

w tym: dofinansowanie 283 532,40 zł,

wkład własny 50 035,13 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego 94 uczniów klas IV-VI  poprzez:

-  wzrost wiedzy u uczniów z zakresu poszczególnych przedmiotów objętych zajęciami rozwijającymi z języka polskiego, matematyki, przyrody,  języka angielskiego i zakresu ICT,

-wzrost wiedzy z przedmiotów dotychczas sprawiających uczniom problemy poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównujących z języka polskiego i matematyki,

- złagodzenie przyczyn utrudniających naukę u uczniów objętych terapią pedagogiczną.

Dla nauczycieli zostanie zorganizowane bezpłatne szkolenie z zakresu posługiwania się technikami ICT.

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć Projekt przewiduje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

 

Sekretarz szkolny Marzena Machała

Pobierz

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

 

 

Więcej informacji na stronach internetowych  szkół objętych projektem:

http://www.spzabrnie1.edupage.org

http://www.spzupawa.szkola.pl/

Kategoria projektu: