Dziecko To Skarb


Z dniem 01.10.2011 r. rozpoczyna się w Gminie Grębów realizacja projektu pt „ Dziecko To Skarb - Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkól podstawowych Gminy Grębów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

Projekt obejmuje 7 szkół podstawowych na teranie Gminy Grębów (SP w: Zapoledniku, Jam-nicy, Stalach, Krawcach, Wydrzy, Zabrniu, Żupawie ) i będzie realizowany do 31 grudnia 2012r., całkowita wartość Projektu wynosi 202 114,24zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych u 174 uczniów wymienionych szkół poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III poprzez:

- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,

- podniesienie jakości udzielanej pomocy rodzicom dzieci uczących się w wymienionych szkołach oraz zintensyfikowanie zaangażowania rodziców w życie szkoły.

W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I - III:

-zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wadami postawy,

- zajęcia rozwijające zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno- przyrodniczych.

-specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

Na potrzeby efektywnego prowadzenia zajęć Projekt przewiduje wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.


 

„Dziecko To Skarb – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Grębów" – zakończenie projektu

Z dniem 31 grudnia 2012r. Gmina Grębów zakończyła realizację projektu pn. „Dziecko To Skarb – Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Grębów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wyniosła 202 114,24 zł.

Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Cel ten został osiągnięty poprzez:

- zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi,

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania,

- podniesienie jakości udzielanej pomocy rodzicom dzieci uczących się w wymienionych szkołach oraz zintensyfikowanie zaangażowania rodziców w życie szkoły.

W projekcie wzięło udział 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Grębów, które zostały wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy komputerowe oraz sprzęt multimedialny.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 211 uczniów z klas I-III (97K i 144M), którzy uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematyczno-przyrodniczych jak również w zajęciach rozwijających zdolności dla dzieci szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno- przyrodniczych, uczniowie uczęszczali także na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy oraz specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. W wyniku realizacji zajęć zostały osiągnięte zamierzone cele i wskaźniki projektu.

Kategoria projektu: