30 szt. bobrów do odstrzału

bobr

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Grębów zezwolił  na odstrzał 30 bobrów  Castor  fiber oraz rozbiórkę 5 tam bobrowych  w terminie do dnia 29 lutego 2012 roku, czyli przed okresem rozrodu i wychowu młodych.  Tamy rozebrane zostaną w korycie kanału Miętus oraz w przyległych rowach zbiornika Wydrza-Klonowe.

Wójt Gminy Grębów składając wniosek o odstrzał bobrów uzasadnił go koniecznością ograniczenia nadmier­nych szkód bobrowych w gospodarce rolnej i leśnej na terenie całej gminy, a szczególnie na tere­nie sołectw Wydrza i Grębów, w wyniku aktywności życiowej tych gryzoni. Na zebraniach wiejskich mieszkańcy skarżyli się na bobry, których szkodliwa działalność powoduje, że ich pola uprawne i łąki są podtapiane.

Odstrzał do 30 szt. bobrów stanowiących zaledwie 10 % liczebności populacji tych gryzoni liczącej około 300 osobników na obszarze gminy Grębów, nie spowoduje istotnych zagrożeń dla populacji bobra i dziko występu­jących populacji gatunków roślin, innych gatunków zwierząt i grzybów, ale w niewątpliwy spo­sób przyczyni się do ograniczenia szkód w gospodarce rolnej i leśnej wyrządzanych przez te gry­zonie.

Bóbr nie jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem, ponieważ dynamika rozwoju liczebności populacji wyraźnie wykazuje na tendencje wzrostowe, która na terenie województwa podkarpac­kiego w 2011 roku kształtowała się na poziomic około 6-7 tys. osobników. Zgłoszone szkody w liczbie 243, wyrządzone przez te gryzonie, w 2011 roku oszacowano na kwotę 187,2 tys. zł, gdzie zniszczeniu uległo 670,35 m3 drzew, 13 tys. drzewek nie posiadających masy, 1,5 tys. mb grobli i obwałowań hodowlanych stawów rybnych, a degradacji uległo 19,35 ha gruntów i upraw rolnych oraz leśnych.

Odstrzał w ograniczonym zakresie i we wskazanym terminie, z uwagi na charakter oraz rozmiar planowa­nych zadań do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia, nie będzie znacząco negatywnie oddzia­ływać na obszary sieci Natura 2000.