BUDŻET GMINY NA 2021 ROK – UCHWALONY

W dniu 30 grudnia 2020 r. odbyła się XXVIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów, której głównym punktem porządku obrad było głosowanie nad projektem przyszłorocznego budżetu gminy. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2034 (WPF). Uchwały te są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ budżet musi być zgodny
z wieloletnimi planami gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Drewniak poinformował, że oba projekty zostały szczegółową omówione i pozytywnie zaopiniowane na posiedzeniach komisji.

Zgodnie z przepisami projekt budżetu został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Rzeszowie, która pozytywnie zaopiniowała jego poprawność pod kątem formalnym oraz rachunkowym.

W 2021 roku dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 48 396 993,92 zł, natomiast wydatki w kwocie 48 596 993,92 zł.

W dyskusji nad projektem, radni wypowiadali się pozytywnie, wyrażając swoje poparcie, jak też zadowolenie z dobrych relacji i należytej współpracy z Wójtem Gminy.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Kazimierz Skóra podkreślił, że budżet na 2021 r. jest przemyślany, dokładnie wyliczony i przede wszystkim realny do wykonania. Planując budżet braliśmy pod uwagę przede wszystkim te kierunki, które są już określone, to kontynuacja rozpoczętych inwestycji.
W budżecie zostały ujęte zadania zgłaszane przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich -
podkreślił Wójt. W konstrukcji budżetu konieczne jest, aby brać pod uwagę przede wszystkim prognozy finansowe po stronie dochodów podatkowych i majątkowych. Znaczna część środków przeznaczona została na wydatki obowiązkowe, wymagane ustawami, m.in.: wydatki związane z infrastrukturą Gminy, z oświatą,  bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i kulturą.

Wójt Gminy Grębów zaznaczył także, że gmina będzie starać się i zabiegać o środki unijne. Budżet na 2021 rok nie jest w stanie zadowolić wszystkich oczekiwań, jednak zostaną dołożone wszelkie starania, aby zostało zrealizowane jak najwięcej zaplanowanych zadań. Pozostałe prace zrealizowane zostaną
w następnych latach. Ważnym elementem budżetu jest fundusz sołecki, w ramach którego planuje się wykonanie niżej wymienionych zadań:

 • remont remizy OSP w Krawcach
 • konserwacja gruntowa  2 oczek wodnych w Jamnicy
 • doposażenie placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych w sołectwie Poręby Furmańskie
 • odwodnienie drogi na skrzyżowaniu ul. Piaski z ul. Szeroką
 • budowa placu zabaw na działce gminnej w rejonie stadionu sportowego w Stalach
 • utwardzenie placu przy ZSPiP w Wydrzy
 • budowa dalszej części ogrodzenia Domu Ludowego w Zabrniu
 • budowa trybun na boisku sportowym w Żupawie
 • budowa bramy przesuwnej i części frontowej ogrodzenia przy Szkole Filialnej
  w Zapoledniku

Wśród zaplanowanych zadań inwestycyjnych znalazła się również dalsza budowa dróg, chodników
i oświetlenia ulicznego, miejsc parkingowych.

Priorytetem dla Gminy jest realizacja kluczowego zadania tj. wykonanie rozbudowy oczyszczali ścieków - inwestycji drogiej i czasochłonnej. Obecnie Gmina Grębów ma opracowaną całą dokumentację
i czeka na nabór wniosków celem uzyskania dotacji zewnętrznych, na tak kosztowną inwestycję.

Na zakończenie wystąpienia, Wójt Gminy podziękował Radnym, Sołtysom, Skarbnikowi Gminy, Sekretarzowi Gminy, oraz wszystkim urzędnikom za pracę, współpracę i zrozumienie

Podczas XXVIII sesji przekazano również informację dotyczącą punktu szczepień przeciwko COVID 19, który ma być zlokalizowany w Gminnym Samodzielnych Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Grębowie. Dodatkowe informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Grupa osób siedzących przy stołach. Jeden mężczyzna stoi i trzyma mikrofon w ręce. W tle widoczna choinka i dekoracja świąteczna.