Budżet na 2011 rok uchwalony

nnGłównym punktem obrad IV sesji Rady Gminy Grębów było uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok. Podczas sesji podjęto 8 uchwał. Dwie uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Tarnobrzeskiemu: na dalszą budowę chodnika w miejscowości Stale 150 000 zł oraz pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizacje następujących zadań: budowy chodnika w miejscowości Zabrnie w kierunku Grębowa (20 tys.zł), budowy chodnika w miejscowości Wydrza od istniejącego chodnika w kierunku Krawców (15 tys. zł), remontu

chodnika w miejscowości Grębów (6 tys.zł) oraz budowy chodnika wraz z rozwiązaniem komunikacyjnym na skrzyżowaniu drogi powiatowej w Żupawie (67 tys. zł). Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały Budżetowej Gminy na 2011 rok. Dochody budżetu na rok 2011 wyniosą 24 mln 430 tys zł, a wydatki kształtowac się będą na poziomie 30 mln 21 tys. zł. Deficyt budżetowy w kwocie ok. 5 591 000 zł, samorząd zamierza sfinansować z kredytu. Najwięcej gminę kosztowć będzie bieżące funkcjonowanie oświaty ok. 10 mln zł. Na inwestycję przeznaczono  ponad 8,8 mln zł., pomoc społeczną 4 mln 46tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji znalazły się: modernizacja oczyszczalni ścieków w Grębowie ponad 2 mln 474zł,  realizacja projektu ,, Podkarpacki system e – Administracji Publicznej -508 732 zł. Na  rozbudowę obiektów sportowych przeznaczono 1 mln 242 tys zł oraz 400 tys. zł  na dobudowę wiejskiego Domu Kultury w Stalach 400 tys zł. Część inwestycji przewiduje się zrealizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy unijnych. Priorytetowym zadaniem gminy będzie udrożnienie rowów melioracyjnych. W budżecie na rok 2011 na meliorację przeznaczono 280 tys. zł, jest to kwota najwyższa jaką do tej pory przeznaczono na ten cel. Podczas sesji kierownik GZK Grzegorz Bień przedstawił sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego za rok 2010.  Wynika z niego, iż część wody na sieci jest wykradana. Wójt gminy zapowiedział zmniejszenie tego precedensu do końca roku o ok. 5%. Gmina będzie dążyć do ograniczenia strat  wody poprzez zwiększenie liczby kontroli gospodarstw.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się na stronie Biuletynu informacji Publicznej www.grebow.un.pl/bip zakładka Prawo Lokalne/ Uchwały 2011