Debata ekologiczna

"PRZYJAŹNIEJ DLA ŚRODOWISKA”

Pod takim tytułem 9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół  w Stalach odbyła się debata ekologiczna z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy w  Grębowie, Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie, rady sołeckiej wsi Stale oraz dyrekcji i grona pedagogicznego szkoły. Debata jest kontynuacją programu edukacji proekologicznej młodzieży  pt. „Jak odpowiedzialnie korzystać ze środowiska”. Zamyka ona cykl 4-dniowego projektu pt. „Wzmocnienie proekologicznego stylu życia młodzieży zamieszkującej Dorzecze Pradoliny Górnej Wisły”.
Debatę prowadzili koordynatorzy z Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego przy Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Europejskiego Centrum Rozwoju „INEGRAL”, którzy na wstępie debaty przedstawili ogólne informacje dotyczące przeprowadzonego w Gimnazjum projektu.
Swój wkład w przebieg debaty włożyła młodzież z Zespołu Szkół  w Stalach, która z dużym zaangażowaniem i w bardzo interesujący sposób przedstawiła zagadnienia  z zakresu ekologii, a także swoje poglądy na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego.
Informacji  o stanie środowiska naturalnego w gminie oraz ochronie środowiska udzielił pracownik UG Jacenty Jakubowski. Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Grębowie przybliżył  temat odbioru odpadów od mieszkańców Gminy, segregacji u źródła  oraz zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców  w wodę pitną.
Wójt Gminy Zuzanna Paduch udzieliła informacji o inwestycjach planowanych na terenie gminy związanych z rekreacja i ochroną środowiska.
Następnie głos w dyskusji zabrali gimnazjaliści przedstawiając prezentację dotyczącą najbliższego im środowiska. Uczniowie zaprezentowali wiele prac plastycznych, literackich, multimedialnych wykonanych w ramach konkursu pt. „Nasze środowisko naszym okiem”, ogłoszonego podczas trwania warsztatów. Najciekawsze z nich zostały nagrodzone. Zwycięzcą został Daniel Paź ze swą pracą pt. ,,Fala śmieci” .
Wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz koszulki promujące proekologiczne zachowania.