Dobudowa segmentu żywieniowo - szatniowego do ZSO w Grębowie

              ,, Dobudowa segmentu żywieniowo-szatniowego do ZSO w Grębowie"

                                                                                                         rp
 W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura Publiczna, Działanie 5.1 Infrastruktura Edukacyjna - Schemat B  przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Grębów dobudowany został segment żywieniowo - szatniowy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności młodzieży szkolnej do podstawowej infrastruktury edukacyjnej.

Całkowita wartość projektu: 519 726,82 zł
Dofinansowanie z EFRR: 363 808,79 zł

     

Głównym przedmiotem projektu była dobudowa segmentu żywieniowo – szatniowego o kubaturze 1240 m3 i powierzchni użytkowej 242,25 m2 oraz urządzenie sal dydaktycznych, w których w ramach zajęć  z wychowania technicznego uczniowie poznawać będą tajniki zawodu kucharza oraz stolarza. 

                                                                                                                                      

             
Jadalnia szkolna przy ZSO w Grębowie może pomieścić jednorazowo 100 uczniów
spożywających posiłek.   

 Pomieszczenia szatniowe wydzielone zostały dla  uczniów szkoły  podstawowej, 
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pomieszczeń szatniowych, pracowni dydaktycznych i jadalni  mianowicie: stoliki, krzesła, roboty i stoły kuchenne, garnki, kuchenki gazowe, dłuta, strugi, imadła itp.
Nowo powstałe sale dydaktyczne pozwolą na rozwijanie zainteresowań kulinarnych i stolarskich uczniów, co w przyszłości zaowocuje podjęciem dalszego kształcenia w tychże deficytowych zawodach.