Dodatki mieszkaniowe

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego- [pobierz pdf]

Od 1 stycznia 2014r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej będzie przysługiwał zryczałtowany dodatek energetyczny.  Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania  energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
- posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
- złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014r. - wysokość dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2014r. do dnia 30 kwietnia 2015r. dla gospodarstwa domowego:
  - prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,36 zł/miesiąc,
  - składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,77 zł/ miesiąc,
  - składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,93 zł/miesiąc.

   Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiaca z góry. (z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku).