Komunikat GOPS

inRada Ministrów w dniu 18 maja 2012 r. ustanowiła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

 (Dz. U. Nr 295, poz. 1746). Rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie wniosek o przyznanie pomocy (wniosek dostępny w siedzibie GOPS w Grębowie).

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 811 22 21.

Kierownik GOPS

Zofia Mierzwa