Konkurs na stanowisko dyrektora ZSO w Grębowie

greWójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wskład którego wchodzą następujące typy szkół - przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące.
Termin składania dokumentów : 28 luty 2011 rok godz. 1530

 

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 14/2011
WÓJTA GMINY GRĘBÓW
z dnia 14 lutego 2011r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

§ 1

Wójt Gminy Grębów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora następującego publicznego zespołu szkół:

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie, Grębów 393, 39-410 Grębów.

§ 2

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

a) ukończyła:

- studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe - na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół,

b) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

d) uzyskała:

- w okresie 5 lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, albo,

- w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora pozytywną ocenę dorobku zawodowego, bądź,

- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora (w przypadku nauczyciela akademickiego),

e) posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

f) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

i) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.), lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

2) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych bądź nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.), spełniającym określone wyżej wymogi, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego;

3) do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami (stanowisko dyrektora menedżera – bez uprawnień do nadzoru pedagogicznego – dot. szkół, gdzie jest stanowisko wicedyrektora) w chwili ogłaszania konkursu, o ile:

a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

b) ukończyli studia magisterskie,

c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

d) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,

e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie karne, dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

f) spełniają wymagania określone w pkt. 1b, 1e, 1g i 1i.

§ 3

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela,

- karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego lub pozytywnej oceny pracy w szkole wyższej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

15) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów na dyrektorów szkół) zgodnie z art. 7 ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.).

2. Kandydaci obowiązani są przedłożyć komisji konkursowej oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 10 i 11 (w przypadku gdy w ofercie na stanowisko dyrektora przedłożono jedynie kopie poświadczone przez kandydata).

§ 4

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie" na adres: Urząd Gminy Grębów, 39-410 Grębów 394, pokój nr 12, w terminie do 28 lutego 2011r., godz. 1530.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 28.02.2011r.

Aplikacje , które wpłyną do urzędu po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Grębów.

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy Grębów
mgr Kazimierz Skóra

Dodatkowe informacje:

Zarządzenie nr 13/2011 Wójta Gminy Grębów w sprawie zamieszczania informacji o ogłoszeniu konkursów

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Grębów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego zespołu szkół