Kontrole domowych pieców i kotłów

Kontrole będą się odbywać na podstawie Uchwały Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  28  września 2020  r. w sprawie określenia  „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z  2020 r. poz. 3868).Odpowiedzialnymi za realizację kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych są wszystkie samorządy gminne na terenie województwa.

Kontrole domowych pieców i kotłów będą prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy w Grębowie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Pracownicy Urzędu Gminy w Grębowie będą dokonywać czynności kontrolnych w godzinach od 8.00 do 15.00. Kontrola będzie odbywała się w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika.

Kontrolowana osoba fizyczna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia. Utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu, lub niewpuszczenie ich na teren posesji, grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego („Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony  środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”).

Sprawdzane będą wszystkie źródła ogrzewania w budynku, pomieszczenie kotłowni, skład opału, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa) oraz ocena wizualna. Podczas kontroli upoważnieni pracownicy będą mogli wykonać dokumentację fotograficzną.
Z  przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządzany będzie protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku będzie zobowiązany do ich usunięcia i poddany powtórnej kontroli.

Uchwała antysmogowa dla Województwa Podkarpackiego - została przyjęta przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18)i obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. Nakłada ona obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno lub kotłów nieposiadających tabliczki znamionowej.

Kotły na paliwa stałe:

  • Od 1 maja 2018 r. nowe kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, a do 31 grudnia 2019 min. 5 klasy;
  • Od 1 stycznia 2022 r. można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 10 lat (do tej pory należy wymienić starsze i nieposiadające tabliczki znamionowej);
  • Od 1 stycznia 2024 r. można eksploatować tylko kotły użytkowane krócej niż 5 lat (do tej pory należy wymienić starsze);
  • Od 1 stycznia 2026 r. można eksploatować tylko kotły 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe);
  • Od 1 stycznia 2028 r.  można eksploatować tylko kotły 5 klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły 3 i 4 klasy).

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki):

  • Od 1 stycznia 2020 r. nowe piece/kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
  • Od 1 stycznia 2023 r. można eksploatować tylko kominki ekoprojektu lub o sprawności większej od 80% (do tej pory należy wymienić wszystkie inne lub doposażyć w odpylanie).

Kontrola będzie służyła również działaniom edukacyjnym – informowanie mieszkańców o konieczności wymiany starych źródeł ciepła i możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji m.in. w programie „Czyste Powietrze”. Ponadto Kontrolowany zostanie poinformowany o obowiązkach wynikających z przepisów prawnych wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła). Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła
i źródeł spalania paliw.

Terminy złożenia deklaracji:
14 dni – dla źródeł ciepła uruchomionych po 1 lipca 2021 r.
  do 30 czerwca 2022 r. - dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.

Deklaracje składać można w formie:
– online – bezpośrednio wypełniając formularz przez stronę www.zone.gunb.gov.pl,
– papierowej – wypełniając dokument i dostarczając go do Urzędu Gminy w Grębowie  (Biuro Obsługi Klienta -  w godzinach pracy urzędu, formularze dostępne są w urzędzie lub można pobrać je ze strony: www.gunb.gov.pl).

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw). Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami Urzędu Gminy w Grębowie w godzinach pracy urzędu.