Lasowiacka Grupa Działania ogłasza nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH. Zakres tematyczny projektu grantowego dotyczy; zachowania dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2020-g/

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.3.2. TWORZENIE, ROZWÓJ I PROMOCJA TURYSTYKI. Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej 
https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-4-2020/

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.4.1 BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWO POWSTAJĄCYCH LUB ISTNIEJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UKIERUNKOWANE NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROLNICZEGO I GOSPODARCZEGO LGD.  Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej 
https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-2020/

PRZEDSIĘWZIĘCIE I.2.1. BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW WDRAŻAJĄCYCH PROJEKTY INNOWACYJNE. Zakres tematyczny naboru dotyczy – Rozwijania działalności gospodarczej
https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2020/