LXIX Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 30 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się LXIX  Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVIII sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
  6.1 Informacja Wójta Gminy.
  6.2 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.3 Dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Grębowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Stanisława Bąka w Grębowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Jamnicy z oddziałem przedszkolnym i likwidację Szkoły Filialnej w Zapoledniku i utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz likwidacji Przedszkola w Jamnicy dla których organem prowadzącym jest Gmina Grębów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Grębów umowy
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu”
  na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  ze wsparcia w zakresie dożywiania osób objętych programem osłonowym
  ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Grębów
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Grębów na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Grębów".
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 16. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Grębów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2023.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Grębów.
 20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.