LXXI Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 30 stycznia 2024 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury
w Grębowie odbędzie się LXXI Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LXIX i LXX sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2024-2034.
 9. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Grębów w 2023 roku.
 10. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grębów na 2024 rok.
 11. Przyjęcie planów pracy komisji problemowych Rady Gminy Grębów na 2024 rok.
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad