LXXIII Sesja Rady Gminy Grębów

Zawiadamia się, że w dniu 27 marca 2024 roku o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się LXXIII Sesja Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LXXII sesji RG.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Grębów – sprawozdanie za 2023 rok.
  6.1 Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu o skali i rodzaju przestępczości na terenie Gminy Grębów w 2023 roku.
  6.2 Informacja Wójta Gminy w sprawie realizacji Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 r.
  6.3 Opinia Komisji Prawa ,Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.4 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.
  6.5 Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu i Komendanta Gminnego OSP w Grębowie o stanie ochrony przeciwpożarowej i działaniach ratowniczo – gaśniczych na terenie Gminy Grębów w 2023 roku.
  6.6 Informacja Wójta Gminy – zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.
  6.7 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.8 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żupawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Żupawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Jamnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2024 – 2034.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.