Nabór wniosków

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie.

Ogłoszenie nr 1/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

Zakres tematyczny operacji:

 1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,
 2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,
 3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne. 

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.1 „Podnoszenie jakości i wartości produktów sektora rybackiego na obszarze LGR” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności  w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Wysokość limitu środków w ramach naboru: 399 965,22 zł

 

Ogłoszenie nr 2/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

Zakres tematyczny operacji:

 1. Inwestycje dotyczące sprzedaży bezpośredniej gospodarstw rybackich,
 2. Inwestycje w zakresie przetwórstwa ryb pochodzących z lokalnych hodowli,
 3. Inwestycje podnoszące wartość produkcji w sektorze rybackim w tym projekty innowacyjne,
 4. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym I.2 „Wsparcie działań gospodarczych w sektorze rybackim obszaru LGR, ukierunkowanych na powstawanie nowych miejsc pracy oraz utrzymanie już istniejących, szczególnie tych, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania i angażują grupy defaworyzowane” realizującym cel ogólny I. „Rozwój rybackiej działalności gospodarczej i podnoszenie wartości jej produktów, w tym propagowanie innowacji i różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim opartej na wykorzystaniu zasobów 
i potencjału gospodarstw rybackich z obszaru akwakultury LGR”.

Wysokość limitu środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

 

Ogłoszenie nr 3/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

Zakres tematyczny

 1. Inwestycje przyczyniające się do zwiększenia wykorzystania potencjału wodnego obszaru LGR,
  w tym szczególnie w obszarze rekreacji i turystyki oraz usług melioracyjnych,
 2. Inwestycje przyczyniające się do poszerzania działalności gospodarstw rybackich
  o  nowe formy usług lub produkcji nie związanych z działalnością rybacką

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym II.1 „Rozwój działalności gospodarczej, uwzględniający zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego
w tym działania na rzecz ochrony klimatu, wykorzystujący zasoby wodne i pozostały potencjał obszaru LGR” realizującym cel ogólny II. „Rozwój działalności społeczno- gospodarczej opartej na potencjale naturalnym i środowiskowym obszaru LGR, uwzględniającej zrównoważony rozwój i działania zapobiegające zmianom w klimacie”.

Wysokość limitu środków w ramach naboru: 121 401,78 zł

 

Ogłoszenie nr 4/2021 o naborze wniosków o dofinansowanie

Zakres tematyczny

 1. Operacje przyczyniające się do lepszego zachowania i lepszego wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

W ramach powyższych przedsięwzięć zaplanowano działania ujęte w celu szczegółowym III.2 „Wykorzystanie szeroko rozumianych zasobów naturalnych, przyrodniczych oraz turystyczno-rekreacyjnych w rozwoju obszaru LGR” realizującym cel ogólny III. „Wzrost  znaczenia zasobów przyrodniczych wykorzystywanych na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju  obszaru LGR przy jednoczesnym ich zachowaniu i ochronie”.

Wysokość limitu środków w ramach naboru: 146 955,00 zł

Termin składania wniosków: od 10.05.2021 do 24.05.2021

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"
ul. M. Reja 7,  39-460 Nowa Dęba.

Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej http://www.lgr-puszczysandomierskiej.pl/ w zakładce „Nabory wniosków”.