Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym

Rozwój MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - zapoznaj się z dokumentacją i skorzystaj

Od 28 października br. do 17 stycznia 2020 r. będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu, w tym m.in. prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono
w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz
w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:
Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

       1) dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

       2) dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
1) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000 PLN,
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

2) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 300 000 PLN,
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na konkurs
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – 85 000 000 PLN.

Z dokumentacją konkursową można się zapoznać na stronie RPO WP:

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2341-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-nr-naboru-rppk-01-04-01-iz-00-18-007-19