Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Małe projekty" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów

tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalna Grupa Działania w Zaleszanach, działającej na terenie gmin:

Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Pysznica, Gorzyce i Grębów

1. Termin składania wniosków: od 21 listopada 2011 r. do 12 grudnia 2011 r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3 (budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro) w godzinach od 800 do 1530.

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

3. Miejsce zamieszczenia wzoru formularza:

Wnioski należy składać na formularzach udostępnionych na stronach internetowych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl oraz Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania pod adresem: www.sanleg.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

4. Kryteria wyboru dla poszczególnych działań przez Lokalną Grupę Działania, określone

w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, a także Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania pod adresem: www.sanleg.pl oraz do wglądu w siedzibie Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania w Zaleszanach.

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji

w ramach poszczególnych działań przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.wrota.podkarpackie.pl, a także Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania pod adresem: www.sanleg.pl oraz do wglądu w siedzibie Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania w Zaleszanach.

6. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków Małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.  75 678,77zł

7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD - Ocenie podlegają tylko operacje uznane za zgodne z LSR. Do dofinansowania może być wybrana operacja, która wyniku oceny uzyskała min. 40 % możliwych do uzyskania punktów według lokalnych kryteriów wyboru (minimalne kryteria wyboru operacji).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG" Lokalnej Grupy Działania w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3 (budynek Ośrodka Zdrowia, I piętro) w godzinach od 730 do 1530 oraz pod numerem telefonu 15 845 07 78.