NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA ORAZ NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU TARNOBRZESKIEGO

W 2019 roku na terenie Powiatu tarnobrzeskiego funkcjonują punkty,
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, według harmonogramu:

I. Harmonogram punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Grębowie:

       w budynku Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1,                                          

Czwartek w godz. 15.00 – 19.00 – Nieodpłatna pomoc prawna          

Piątek w godz. 8.00 – 12.00 – Nieodpłatna pomoc prawna

Zgłoszenia na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 27 15

      W wyżej wymienionych lokalach nieodpłatnej pomocy prawnej udziela oraz świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie organizacja pozarządowa: Fundacja „Masz Prawo”
z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39 - 400 Tarnobrzeg.

   Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”
    o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub,
  3. sporządzenia projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
    z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie
    o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania:

– dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje: osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Do złożenia oświadczenia wymagany jest numer PESEL. W przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.