OBWIESZCZENIE

Grębów, 3 sierpnia 2022 r.

                                        OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GRĘBÓW
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza część A

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z Uchwałą XXV.152.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza, zmienionej uchwałą Nr XLIX.275.2022 Rady Gminy Grębów z dnia 28 czerwca 2022 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Obszar objęty projektem planu miejscowego zlokalizowany jest w obrębach ewidencyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 sierpnia 2022 r. do 1 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, pok. nr 18 w godzinach od 7³° do 15³° oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Grębów.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000 w Sali Narad Urzędu Gminy Grębów.
Równocześnie na podstawie art. 39, art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1029) zawiadamiam, że ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grębów, osobiście w Urzędzie Gminy Grębów, pocztą na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów, ustnie do protokołu w pok. nr 18 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2021 r., poz. 1797) na adres: plp@grebow.com.pl. Składanie uwag z użyciem adresu e-mail równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tego adresu.

Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Grębów.

                                                                                               Wójt Gminy Grębów
                                                                                                    Kazimierz Skóra

Klauzula informacyjna:

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Urzędzie Gminy Grębów w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Grębów z siedzibą w Grębowie, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – email: iodo@grebow.com.pl, lub pisemnie na adres urzędu.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych określonych przepisami prawa tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza część A i będą udostępniane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie ww. zadania publicznego.
  4. Dane osobowe przechowywane będą do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub do czasu realizacji określonego zadania/projektu.
  5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ochronnych danych osobowych.
  7. Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  8. Dane osobowe nie będą profilowane.
  9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.