Oceniono stan bezpieczeństwa publicznego gminy

policja.jpgOcena stanu bezpieczeństwa publicznego gminy była głównym tematem V sesji Rady Gminy Grębów , która odbyła się 15 marca 2011 r. Sprawozdanie z działalności służb mundurowych  i plany działań na rok 2011 przedstawili radnym: Kierownik Posterunku Policji i w Grębowie asp. szt. Jacek Stefaniak, Komendant Gminny OSP Jacenty Jakubowski oraz  za-ca wójta gminy Robert Pędziwiatr. Na terenie gminy w 2010r.  odnotowano 152 przestępstw, w tym  71 zdarzeń o charakterze kryminalnym, w porównaniu do w roku 2009 wykrywalność przestępstw wzrosła o 3,6%.

 W roku ubiegłym nie odnotowano przypadków prostytucji, jak też przemocy seksualnej, ekonomicznej i rytualnej. Nie stwierdzono również przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich. Policjanci podjęli  439 interwencji, spośród, których 96 stanowiły interwencje domowe.  Nałożono 125 mandaty karne, zatrzymano 3 dowody rejestracyjne  i  1 prawo jazdy, 17 osób zatrzymanych zostało  do wytrzeźwienia. Przeprowadzono 66 postępowań w sprawach o wykroczenia, z czego 28 zakończyło się skierowaniem wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Na rzecz Posterunku Policji corocznie Urząd Gminy w Grębowie udziela pomocy finansowej, która przeznaczana jest na zakup paliwa, służby normatywne i doposażenie posterunku. Jedynym utrudnieniem pracy Posterunku  jest niepełna obsada kadrowa. Wójt Gminy zwróci się z wnioskiem do Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzego o uzupełnienie 2 wolnych wakatów.

Następnie Komendant Gminny OSP  Jacenty Jakubowski przedstawił sprawozdanie  o stanie ochrony przeciwpożarowej  na terenie gminy za 2010. W ogólnej liczbie zdarzeń powstałych na terenie gminy pożary stanowiły 23%, a miejscowe zagrożenia 76%. W szkołach dla dzieci ii młodzieży  organizowane były konkursy plastyczne i wiedzy pożarniczej, podczas których uczestnicy  nagradzani byli cennymi nagrodami. W powiatowej statystyce  ocen otrzymanych za przeglądy samochodów i sprzętu p.poż. gmina utrzymuje się w czołówce. Podsumowując ogólnie  rok 2010 uznano, że stan bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy utrzymany jest na dobrym poziomie.

W trakcie obrad sesji przyjęto m.in. uchwały w sprawie:

a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku,

b) zmiany uchwały nr XVII/48/01 Rady Gminy Grębów z dnia 26.04.2001r. o przystąpieniu Gminy Grębów do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,

c) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Jamnica Gminy Grębów,

d) wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Grębów na grunt stanowiący własność osób fizycznych,

e) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Grębów nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krawce Gminy Grębów,

f) zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych we wsi Grębów Gminy Grębów,

g) uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów,