Ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy w zlewni rzeki Łęg

        W dniu 5 lutego 2020 r. podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a Gminami: Kolbuszowa, Dzikowiec Majdan Królewski, Bojanów, Grębów, Gorzyce. Celem zawarcia porozumienia jest działanie dążące do ochrony ww. Gmin przed negatywnymi skutkami powodzi oraz suszy poprzez wspólne opracowanie „Analizy hydrologiczno-hydraulicznej w zlewni rzeki Łęg wraz z analizą lokalizacyjną zbiorników wielofunkcyjnych”.

      Strony porozumienia kierując się poprawą bezpieczeństwa dążą do wyeliminowania zagrożeń spowodowanych powodziami oraz niedoborem wody w okresie niżówkowym. W tym celu zgodnie ustaliły konieczność budowy kolejnych zbiorników retencyjnych, które mają być zlokalizowane
w miejscowościach: Kolbuszowa, Kopcie, Pietropole, Stany, Krawce.

Prezentacja - ochrona przeciwpowodziowa oraz zapobieganie skutkom suszy w zlewni rzeki Łęg