Od 1 lutego 2021 roku - zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Szanowni Państwo

Informujemy że w dniu 14 grudnia 2020 r. Rada Gminy Grębów podjęła uchwałę nr XXVII.163.2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Grębów.

 • Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą od 1 lutego 2021 r. miesięczna stawka opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
 1. 19,00 miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 2. 38,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów,
 3. zwalnia się z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 
  1,00 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość;
 • W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nieruchomości nie otrzyma worków na bioodpady i nie będzie mógł ich wywozić do PSZOK.
 • Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
 • W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.
 • Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).
 • Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Grębowie ul. Rynek 1, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP
 • W  styczniu br.
 •  zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości  nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.
 • Właściciele  nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania na wyodrębniony rachunek bankowy numer: 48 9434 0002 2001 1008 2407 0023 

Z końcem grudnia 2020 r. przestała obowiązywać umowa z firmą SanTa-EKO Sp.  z o.o. na odbiór
i transport odpadów z terenu Gminy Grębów, w związku z tym ogłoszono nowy przetarg na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy i wyniosła 615 967,61 zł.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2021 roku firmą odbierającą odpady komunalne
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Grębów będzie:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Pysznicy, ul Wolności 295, 37-403 Pysznica tel. 15 841 00 08