Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Grębów

                                                             OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grębów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Grębów na realizację zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2021 roku” dla klubów sportowych działających na terenie gminy Grębów.

I. Warunki ubiegania się o dotację.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Grębowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grębów dotację na realizację zadania – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie
i Żupawa w 2021 roku” mogą otrzymać kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej oraz prowadzące działalność w zakresie sportu kwalifikowanego zgodnie z ustawą o sporcie kwalifikowanym, które:

 1. działają na obszarze Gminy Grębów,
 2. nie działają w celu osiągnięcia zysku,
 3. uczestniczą we współzawodnictwie sportowym,
 4. prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Grębów w danej dyscyplinie sportu,
 5. posiadają znaczące osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku, w którym dotacja ma być udzielona lub w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji,
 6. dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową.

Zgodnie z § 3 Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy w Grębowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w zamian za wspieranie finansowe sportu – „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2021 roku” kluby zobowiązane są do:

 1. umieszczenia logo lub herbu gminy Grębów na obiekcie sportowym, w którym odbywają się rozgrywki ligowe,
 2. umieszczenia logo lub herbu gminy Grębów oraz napisu "Grębów" na strojach sportowych zakupionych z dotacji, w których zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ligowych oraz innych imprezach sportowych,
 3. zamieszczaniu informacji w mediach, na plakatach, programach i innych materiałach wydawanych przez kluby o wsparciu finansowym Gminy Grębów,
 4. informowania o wsparciu finansowym Gminy Grębów w relacjach z imprez organizowanych przez kluby.

II. Termin realizacji zadaniaod podpisania umowy do 30 listopada 2021 roku.

III. Termin i miejsce składania wniosków o dotacje.

 1. Termin składania wniosków o dotacje upływa w dniu 26 lutego 2021 roku o godz. 12:00.
 2. Kluby występujące o przyznanie dotacji na realizację zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2021 roku” przedstawią ofertę wykonania zadania na wniosku stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Grębów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Grębów.
  Formularz wniosku/oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Grębów pok. Nr 1 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grębów (www.grebow.un.pl/bip ).
 3. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią nagłówkową wnioskodawcy z dopiskiem „Nabór wniosków – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Grębów, Wydrza, Stale, Zabrnie i Żupawa w 2021 roku", osobiście w pok. nr 12 (sekretariat) Urzędu Gminy Grębów lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Grębów, ul. Rynek 1, 39-410 Grębów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do siedziby Urzędu,a nie data stempla pocztowego.
 4. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
 5. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 6. Do wniosku podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy należy załączyć:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru,
  b) potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny statut klubu.
 7. W przypadku braków we wniosku lub załączników wnioskodawca jest informowany o tym fakcie
  i ma możliwość uzupełnienia tych braków. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie oferta nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków.

 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Grębów.
 2. Decyzja Wójta Gminy Grębów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Decyzja Wójta Gminy Grębów jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
  i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
 4. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej przez klub.
 5. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się ich wykaz do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grębów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

V. Szczegółowych informacji udziela:

Natalia Janeczko – pok. nr 1 Urzędu Gminy Grębów, tel. 15 851 37 56.

 

Zarządzenie nr 22.2021 Wójta Gminy Grębów z dnia 11 lutego 2021 r.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej