Ogłoszenie o przetargu

                                                     O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ KOMPLEKSU DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W JEZIÓRKU

- nr  216 o pow. 0,19 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 054,00 zł

-  nr 217 o pow. 0,61 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16 266,00 zł

- nr 218 o pow. 0,28 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7 448,00 zł

- nr 219 o pow. 0,09 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 394,00 zł

- nr 220/1 o pow. 0,16 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 256,00 zł

- nr 221/1 o pow. 0,04 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 064,00 zł

- nr 223/1 o pow. 0,12 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 192,00 zł

- nr 288/4 o pow. 0,13 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 458,00 zł

- nr 289/4 o pow. 0,10 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 660,00 zł

- nr 290/1 o pow. 0,11 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 926,00 zł

- nr 291/1 o pow. 0,10 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 660,00 zł

- nr 292/1 o pow. 0,10 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 660,00 zł

- nr 293/1 o pow. 0,10 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 660,00 zł

- nr 294/1 o pow. 0,17 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 522,00 zł

- nr 297/1 o pow. 0,14 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 724,00 zł

-- nr 298/1 o pow. 0,19 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 054,00 zł

-  nr 299/1  o pow. 0,16 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 526,00 zł

- nr 316/1 o pow. 0,0040 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 106,40 zł

- nr 318/1 o pow. 0,06 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 596,00 zł

- nr 319/1 o pow. 0,14 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 724,00 zł

- nr 320 o pow. 0,15 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 990,00 zł

- nr 321 o pow. 0,15 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 990,00 zł

- nr 322/1 o pow. 0,09 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 394,00 zł

- nr 323/1 o pow. 0,07 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 862,00 zł

- nr 324/1 o pow. 0,08 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 128,00 zł

- nr 325/1 o pow. 0,44 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 704,00 zł

- nr 326/1 o pow. 0,18 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 788,00 zł

- nr 327/1o pow. 0,13 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 458,00 zł

- nr 328/1 o pow. 0,08 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 128,00 zł

- nr 287/1 o pow. 0,0087 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00058422/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 231,42 zł

1. Osoby, które chcą przystąpić do przetargu i zdecydują się na złożenie pisemnego oświadczenia,
o którym mowa w punkcie trzecim (oświadczenie dotyczące uczestnictwa w przetargu) zobowiązuje się
do załączenia do zgłoszenia uczestnictwa niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń:

1) Dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Grębów - dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez Wójta Gminy Grębów;

2) Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Grębów;

3) Oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem (współwłaścicielem w części ułamkowej- należy podać powierzchnię proporcjonalną do udziału w nieruchomości rolnej; współwłaścicielem w przypadku współwłasności łącznej- należy podać łączną powierzchnię nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności), użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta;

4) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;

5) Potwierdzenie wniesienia wadium;

6) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno- prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;

7) Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości- podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

8) Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej- powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu

Do dnia 12.03.2021 r. należy złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu.

Oświadczenie o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt. 2 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 17.03.2021 r. na kompleks działek położonych  w Jeziórku” należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grębowie (39 – 410 Grębów ul. Rynek 1) w terminie do dnia 12.03.2021 r.  pokój nr 10 do godz. 14 30.

3. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu

Kryteria:

  1. Osoby, które złożą pisemne oświadczenie o którym mowa w pkt. 3 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w punkcie 2.
  2. Wniosą wadium o którym mowa w pkt. 5.

Do dnia 16.03.2021 r. po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń i pozostałych dokumentów zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
w przetargu. Lista zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu 39 – 410 Grębów ul. Rynek 1 ) na tablicy ogłoszeń.

PRZETARGI  NA W/W DZIAŁKI POŁOŻONE  WE WSI JEZIÓRKO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 marca 2021 r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 12 000,00 zł najpóźniej do dnia 12 marca  2021 r.
w przelewem na konto Gminy nr 92 9434 0002 2001 1008 2407 0007 BS Tarnobrzeg. Na powyższe działki gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Terenu Górniczego „Jeziórko IV”. Zgodnie z tym planem działki znajdują się w strefie II na terenie oznaczonym symbolem R– L - tereny przeznaczone do zagospodarowania w kierunku rolnym lub leśnym. Umowa sprzedaży będzie zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu zakupu tych działek.  Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1
tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.