Ogłoszenie o przetargu

                                                                     OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grębów ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż kompleksu działek rolnych położonych w Jeziórku.

 • nr 420/3 o pow. 0,0966 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059242/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 594,00 zł
 • nr 424/1 o pow. 0,0128 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059242/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 208,00 zł
 • nr 435/1 o pow. 0,1254 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059242/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 069,00 zł
 • nr 429/1 o pow. 0,1869 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059242/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 084,00 zł
 • nr 476/3 o pow. 0,1498 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034042/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 472,00 zł
 • nr 532/1 o pow. 0,0419 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 691,00 zł
 • nr 531/1 o pow. 0,2589 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 272,00 zł
 • nr 530/1 o pow. 0,0097 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 160,00 zł
 • nr 523/1 o pow. 0,0292 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 482,00 zł
 • nr 522/1 o pow. 0,1573 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 595,00 zł
 • nr 534/4 o pow. 0,1210 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 997,00 zł
 • nr 539/1 o pow. 0,0448 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 739,00 zł
 • nr 542/1 o pow. 0,1875 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 095,00 zł
 • nr 533 o pow. 0,0749 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 236,00 zł
 • nr 538 o pow. 0,1900 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 135,00 zł
 • nr 529/1 o pow. 0,2512 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 145 ,00 zł
 • nr 675/1 o pow. 0,1744 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 878 ,00 zł
 • nr 521/1 o pow. 0,0125 ha działka  ujawniona w KW nr TBIT/00060425/4 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 206,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA KOMPLEKS DZIAŁEK POŁOŻONYCH WE WSI JEZIÓRKO ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
26 maja 2021 r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 4000,00 zł  najpóźniej do dnia 21 maja 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu przelewem na konto gminy nr 92 9434 0002 2001 1008 2407 0007.Na powyższe działki gmina posiada aktualną I zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Górniczego „Jeziórko IV” i w planie tym działki powyższe oznaczone są symbolem R – teren rolny i rekreacyjny. Szczegółowo z planem należy zapoznać się
w Urzędzie Gminy Grębów, pokój nr 1. Nieruchomości powyższe nie posiadają dostępu do drogi gminnej, są w otoczeniu działek rolnych, uzbrojenia brak, w terenie nieruchomości te to nieużytek porośnięty dziką trawą.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu ograniczonego zgodnie z treścią ustawy z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób.

Rolnicy indywidualni ubiegający się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu zobowiązani są do przedłożenia:

 1. oświadczenia, poświadczonego przez Wójta ( burmistrza, prezydenta miasta), o osobistym prowadzeniu przez co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą jeżeli gospodarstwo położone jest na terenie więcej niż jednej gminy, należy złożyć zaświadczenie o wielkości użytków ze wszystkich gmin, na terenie których leżą użytki rolne wchodzące w skład gospodarstwa,
 2. dokumentu potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały ( minimum 5 lat ) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
  24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2016 r., poz. 722 ze zm.)
 3. dokumentów potwierdzających kwalifikacje rolnicze zgodnie z treści art. 6 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi  z dnia 17 stycznia 2012 r.
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 109 ze zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
 4. dowód wpłaty wadium

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu, przywołane wyżej, winny być aktualne – wystawione nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed przetargiem (warunek ten nie odnosi się do dokumentów określających wykształcenie rolnicze) osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinni złożyć wymagane wyżej dokumenty nie później niż do dnia 21 maja 2021 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Grębów, ul. Rynek 1, w godz. pracy urzędu 7.30 – 15.30, w zamkniętej kopercie
z opisem „Przetarg na sprzedaż kompleksu działek w Jeziórku”. Osoby, które w wyżej wymienionym terminie i miejscu nie przedłożą wymaganych dokumentów nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa
w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu oraz osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grębowie najpóźniej w dniu 24 maja 2021 roku.

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy przedłożyć do wglądu oryginał pełnomocnictwa.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.

Brązowy młotek do licytacji. Poniżej napis przetarg.