Ogłoszenie o przetargu

                                                                        OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W ŻUPAWIE          
-  nr 753/28 o pow. 0,1615 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 052/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 710,00 zł + 23 % vat - wadium 2500,00 zł
Nieruchomość ta nie jest obciążona i stanowi własność Gminy Grębów

PRZETARG NA DZIAŁKĘ POŁOŻONĄ WE WSI ŻUPAWA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 10 września 2021 r.
o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 2500,00 zł najpóźniej
do dnia 06 września 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto gminy
nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004.
Na powyższe działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko wydaną decyzję o warunkach zabudowy nr PLP.6730.37.2020 z dnia 08.09.2020 r. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości
Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.