Ogłoszenie o przetargu

                                                                           OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W GRĘBOWIE            

 • nr 5558/206 o pow. 0,1666 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 491,00 zł + 23 % vat - wadium 7000,00 zł
 • nr 5558/207 o pow. 0,1668 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 567,00 zł + 23 % vat - wadium 7000,00 zł
 • nr 5558/208 o pow. 0,1670 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 644,00 zł + 23 % vat - wadium 7000,00 zł
 • nr 5558/211 o pow. 0,1528 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 58 232,00 zł + 23 % vat - wadium 6000,00 zł
 • nr 5558/216 o pow. 0,1627 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62 005,00 zł + 23 % vat  - wadium  6500,00 zł
 • nr 5558/217 o pow. 0,1684 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 177,00 zł + 23 % vat - wadium  6600,00 zł
 • nr 5558/218 o pow. 0,1680 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 025,00 zł + 23 % vat - wadium 6600,00 zł
 • nr 5558/219 o pow. 0,1680 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 025,00 zł + 23 % vat - wadium 6600,00 zł
 • nr 5558/220 o pow. 0,1681 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 64 063,00 zł + 23 % vat - wadium  6600,00 zł
 • nr 5558/221 o pow. 0,2365 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 90 130,00 zł + 23 % vat - wadium  11000,00 zł
 • nr 5558/225 o pow. 0,1381 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 52 630,00 zł + 23 % vat  - wadium 5500,00 zł
 • nr 5558/226 o pow. 0,1179 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 44 932,00 zł + 23 % vat - wadium  5000,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów
Pierwszy przetarg na działki nr 5558/206, 5558/207, 5558/208 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 07 października 2020 r. Pierwszy przetarg na działki nr 5558/211, 5558/216, 5558/217, 5558/218, 5558/219, 5558/220, 5558/221, 55558/225, 5558/226 odbył się wynikiem negatywnym w dniu
08 października 2020 r. Drugi przetarg na działki nr 5558/206, 5558/207, 5558/208 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 16 luty 2021 r. Drugi przetarg na działki nr 5558/211, 5558/216, 5558/217, 5558/218, 5558/219, 5558/220, 5558/221, 55558/225, 5558/226 odbył się wynikiem negatywnym
w dniu 17 luty 2021 r. Trzeci przetarg na działki nr 5558/206, 5558/207, 5558/208, 5558/211, 5558/216, 5558/217, 5558/218, 5558/219, 5558/220, 5558/221, 55558/225, 5558/226 odbył się wynikiem negatywnym w dniu 26 maja 2021r.

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI GRĘBÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 09 listopada 2021 r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce, najpóźniej do dnia 05 listopada 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto gminy nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004. Na powyższe działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, tylko wydaną decyzję o warunkach zabudowy nr PLP.6730.20.2020 z dnia 21.07.2020 r. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczna z istniejącej sieci według warunków określonych przez dysponentów poszczególnych mediów, doprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych usytuowanych na własnej działce, lub do przydomowych oczyszczalni ścieków.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.