Ogłoszenie o przetargu

                                                                      OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W GRĘBOWIE

 • nr 6624/6 o pow. 0,1206 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 069,00 zł + 23 % vat - wadium 5000,00 zł
 • nr 6624/7 o pow. 0,1110 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 42 402,00 zł + 23 % vat - wadium 5000,00 zł
 • nr 6624/8 o pow. 0,1185 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 267,00 zł + 23 % vat  - wadium  5000,00 zł
 • nr 6624/9 o pow. 0,1185 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 267,00 zł + 23 % vat  - wadium  5000,00 zł
 • nr 6624/10 o pow. 0,1185 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 267,00 zł + 23 % vat  - wadium  5000,00 zł
 • nr 6624/11 o pow. 0,1316 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 271,00 zł + 23 % vat - wadium 5500,00 zł
 • nr 6624/12 o pow. 0,1322 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 50 500,00 zł + 23 % vat - wadium 5500,00 zł
 • nr 6624/13 o pow. 0,1638 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62 572,00 zł + 23 % vat - wadium  6500,00 zł
 • nr 6624/15 o pow. 0,1833 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 021,00 zł + 23 % vat - wadium 7200,00 zł
 • nr 6624/16 o pow. 0,1291 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49 316,00 zł + 23 % vat  - wadium  5100,00 zł
 • nr 6624/17 o pow. 0,1723 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 65 819,00 zł + 23 % vat - wadium 6700,00 zł
 • nr 6624/18  o pow. 0,1664 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 63 565,00 zł + 23 % vat - wadium 6500,00 zł
 • nr 6624/20 o pow. 0,1624 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 62 037,00 zł + 23 % vat - wadium 6500,00 zł
 • nr 6624/21 o pow. 0,1482 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 56 612,00 zł + 23 % vat - wadium 6000,00 zł
 • nr 6624/22 o pow. 0,1896 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 944/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 72 427,00 zł + 23 % vat - wadium 7400,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI GRĘBÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 listopada 2021  r. o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce, najpóźniej do dnia 12 listopada 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto gminy nr  87 9439 0007 2001 1008 2407 0004. Na powyższe działki gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy Grębów  nr XXVI.159.2020 z dnia
13 listopada 2020 r.  – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Szczegółowo z planem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, pokój nr 1 lub na stronie internetowej gminy w zakładce „Prawo lokalne – uchwały”. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej. Zaopatrzenie w wodę, gaz
i energię elektryczną z istniejących sieci według warunków określonych przez dysponentów poszczególnych mediów, doprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych usytuowanych na własnej działce, lub do przydomowych oczyszczalni ścieków, a gdzie jest możliwość przyłącza do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na działkach na których występuje III klasa gruntów należy przy pozwoleniu na budowę wystąpić z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o zdjęcie próchnicznej warty gleby zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 03 luty 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2021/Nieruchomości

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.