Ogłoszenie o przetargu

                                                                OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W STALACH            

 • nr 860 o pow. 0,3278 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 98 340,00 zł - wadium 10 000,00 zł
 • nr 843/10 o pow. 0,2971 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 103 985,00 zł - wadium 11 000,00 zł
 • nr 854/1 o pow. 0,3241 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 113 435,00 zł - wadium 12 000,00 zł
 • nr 859/2 o pow. 0,4027 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 140 945,00 zł - wadium 15 000,00 zł
 • nr 851/1 i 843/7 o łącznej pow. 0,3979 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 139 265,00 zł - wadium 15 000,00 zł
 • nr 851/2 i 843/8 o łącznej pow. 0,3744 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 131 040,00 zł – wadium 14 000,00 zł
 • nr 853 i 843/11 o łącznej pow. 0,2867 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6  
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 86 690,00 zł - wadium 9 000,00 zł
 • nr 855 i 854/2 i 856/1 o łącznej pow. 0,2806 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6 
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 93 175,00 zł - wadium 10 000,00 zł
 • nr 857 i 856/2 i 858/1 o łącznej pow. 0,2648 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6 
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 84 680,00 zł - wadium 9 000,00 zł
 • nr 858/2 i 859/1 o łącznej pow. 0,2644 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034015/6 
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 540,00 zł - wadium 10 000,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI STALE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11 maja 2022 r.
o GODZ. 10.00, w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce, najpóźniej do dnia 06 maja 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto gminy nr  87 9439 0007 2001 1008 2407 0004.

Na powyższe działki gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani wydanej decyzję o warunkach zabudowy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczna z istniejącej  sieci według warunków określonych przez dysponentów poszczególnych mediów, doprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej. W przypadku nabycia działki o powierzchni większej niż 0,30 ha umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie wykona prawa pierwokupu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu,
a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1
tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl  i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2022/Nieruchomości

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.