Ogłoszenie o przetargu

                                                    OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK  NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W JAMNICY               

  • nr 2292 o pow. 0,0302 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059048/7  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11 509,00 zł + 23 % vat wadium 1200,00 zł
  • nr 2290 o pow. 0,1255 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00059048/7 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 109 172,00 zł  + 23 % vat wadium 11 000,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARG NA DZIAŁKI POŁOŻONE WE WSI JMNICA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 maja 2022 r.
o GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy działce  najpóźniej do dnia 29 kwietnia 2022  r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem na konto Gminy nr  87 9439 0007 2001 1008 2407 0004

Na działki nr 2292, 2290 gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinnej w Jamnicy  oznaczone są symbolem MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki położone są w bezpośrednim sąsiedztwie lasów państwowych i są zadrzewione. Na nabywcy nieruchomości ciąży również obowiązek usunięcia drzew i krzewów zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania zjazdu z drogi gminnej poprzez istniejący rów odwadniający. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży
w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Szczegółowych informacji na temat sprzedaży  udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2022/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.