Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY GRĘBÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W STALACH

  • nr 885/5 o pow. 0,0782 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 015/6  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 23 460,00 zł wadium 2500,00 zł
  • nr 326 o pow. 0,0102 ha działka ujawniona w KW nr TBIT/00034 015/6 Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 570,00 zł wadium 300,00 zł

Nieruchomości te nie są obciążone i stanowią własność Gminy Grębów

PRZETARGI NA W/W DZIAŁKI POŁOŻONE STALE ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 5 maja 2022 r.
o GODZ. 11.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie, pokój nr 10.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości podanej przy każdej działce najpóźniej do dnia 29 kwietnia  2022 r. w Banku Spółdzielczym w Zaleszanach przelewem  na konto Gminy nr 87 9439 0007 2001 1008 2407 0004.

Na powyższe działki budowlane gmina nie posiada aktualnego plan zagospodarowania przestrzennego ani wydanej decyzji o warunkach zabudowy. Działka nr 326 stanowi drogę dojazdową do posesji, natomiast działka nr 885/1 jest przeznaczona na poprawę zagospodarowania działki przyległej. Wadium wpłacone przez uczestników, którzy przetargu nie wygrali zostaje zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, a uczestnikowi który wygrał przetarg, wadium zaliczone zostaje na poczet nabycia nieruchomości. W przypadku gdy zwycięzca przetargu uchyla się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu. Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo, przed zawarciem umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Koszty sporządzenia umowy kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz koszty założenia księgi wieczystej ponosi kupujący. Termin umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży udziela Urząd Gminy Grębów, pokój nr 1 tel. 15 8513756 oraz na stronie internetowej www.grebow.com.pl i www.grebow.un.pl/bip/ w zakładce Przetargi/Przetargi 2022/Nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grębów.

Gmina Grębów zastrzega sobie odstąpienie od przetargu lub jego unieważnienie z podaniem przyczyny.